Categorie: ACHIZIȚII PUBLICE

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „Servicii organizare eveniment LWS2 in cadrul proiectului Be.Cultour, in perioada 03.03.2022 – 04.03.2022, in Gura Humorului”, CPV 79952000-2

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica  „ Servicii organizare eveniment LWS2 in cadrul proiectului Be.Cultour, in perioada 03.03.2022 – 04.03.2022, in Gura Humorului”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii evenimentului LWS2 in cadrul proiectului Be.Cultour:

–  serviciu inchiriere 2 sali de conferinta pe zi, respectiv in data de 03.03.2022 si in data de 04.03.2022;
–  servicii de cazare in 03.03.2022;
–  servicii coffee-break x 2, in data de 03.03.2022;
–  servicii de restaurant (pranz), in sistem bufet suedez, in 03.03.2022 si in 04.03.2022;
–  servicii restaurant (cina festiva), in 03.03.2022;
–  servicii inchiriere autocar cu sofer, in data de 04.03.2022, interval orar 14:00 – 18:00 (pe ruta Gura Humorului – Manastirea Voronet – Manastirea Gura Humorului; tur – retur);
–  servicii ghidaj turistic, in data de 04.03.2022, interval orar 14:00 – 18:00.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 25.02.2022, ora 10:00;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de  e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 25.02.2022, ora 11:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 01.03.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 02.03.2022.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Valoarea estimata a achizitiei publice: 27.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: proiect Be.Cultour.

11)   Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):

a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – d) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)   Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea                                nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
–  Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
–  Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
–  Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
–  Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
–  Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Model de Contract
Formulare si Modele
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de Servicii de curățenie spațiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt.

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.02.2022, ora 23:59;

3)      Limba ofertei: Limba romana;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5)      Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 14.02.2022, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 16.02.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 18.02.2022.

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 13.03.2022;

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
In functie de numarul de oferte primit, RC/Comisia de evaluare poate solicita clarificari si ofertantilor de pe locurile urmatoare, in vederea scurtarii perioadei de evaluare a ofertelor.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8)      Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 89.705,00 lei fara TVA/surse proprii

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

a) Oferta financiara – va contine:
1.1.  Formularul 1 – Formular de Oferta
1.2.  Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata
1.3.  Desfasuratorul de pret care sa cuprinda costurile cu personalul, costurile cu consumabilele (detergenti, produse de curatat, materiale pentru curatenie etc.), costurile indirecte, cota de profit si profitul.

b) Formularul 2 Propunere tehnica – conform punctului  Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii, va contine urmatoarele:

–  Ofertantul va include in oferta tehnica o prezentare a operatorului economic.
–  Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor:
         –   Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
         –   Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor (pentru operatiunile zilnice);
         –   Lista echipamentelor si masinilor profesionale de care dispune, utilizate de ofertant in prestarea activitatilor de intretinere si curatenie;
             Lista de ustensile si materiale/ materiale consumabile pe care le vom asigura si pune la dispozitia beneficiarului in vederea utilizarii in spatiile de lucru si prestarii serviciilor care fac obiectul contractului.
         –   Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini.

c) Formularul 3 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

d) Formularul 4 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract   

e) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport:
Caiet de sarcini
Contract
Formulare

 

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de „Servicii de restaurant (cina) pentru intalnirea ROREG ce va avea loc in perioada 26.01.2022 – 28.01.2022”, CPV 79952000-2

1)            Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt,  str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „ Servicii de restaurant (cina) pentru intalnirea ROREG ce va avea loc in perioada 26.01.2022 – 28.01.2022”.

2)            Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de restaurant, pentru un numar minim de 15 persoane – numar maxim 25 persoane.

3)            Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.01.2022, ora 23:55;

4)            Limba ofertei: Limba romana;

5)            Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)            Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 21.01.2022, ora 10:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 25.01.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 25.01.2022.

7)            Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)            Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)            Nu se accepta oferte alternative.

10)         Valoarea estimata a achizitiei publice: 6.250,00 lei fara TVA.

Sursa de finantare: surse proprii.

11)         Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):

a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – d) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)         Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea  nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta  tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
 • Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente
Caiet de sarcini
Model de contract
Formulare si modele

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii de depozitare a arhivei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea incheierii contractului  „SERVICII DE DEPOZITARE A ARHIVEI” .

1. Obiectul contractului: Pastrare si conservare Arhiva 1: minim 2800 m.l.- maxim 3200 m.l si Arhiva 2: minim 30 m.l.- maxim 100 m.l., intr-un spatiu unic, autorizat, situat pe raza mun. Piatra Neamt sau a localitatilor invecinate.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 21.12.2021, ora 23:55;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
– data de deschidere a ofertelor: 22.12.2021, ora 10:00;
– data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 27.12.2021;
– data estimata de semnare a contractului: maxim 29.12.2021;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – pana la semnarea contractului de achizitie;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 105.000,00 lei, fara TVA /surse proprii si POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Documente de calificare solicitate (obligatorii):
a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
e) Autorizație de funcționare pentru prestare de servicii arhivistice (păstrare si conservare), valabilă, eliberată de Arhivele Naționale;
f) Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere professional.

Mod de prezentare propunere tehnica:

 • O descriere a modului în care vor fi prestate serviciile solicitate, prin care să se demonstreze corespondenţa serviciilor prezentate în propunerea tehnică cu specificaţiile prezentei documentații, inclusiv localizarea cladirii de arhiva, dimensiunea spatiului pus la dispozitia achizitorului, preluarea și relocarea  arhivei in conditii de maxima siguranta si cu mijloace de transport adecvate, procedura de lucru in cazul primirii-predarii documentelor, cu precizarea adresei de email/numarului de fax pe care se transmit solicitarile de eliberare/depunere documente.
 • Declaratie pe proprie raspundere privind obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații referitoare la reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, adresa web: http://www.mmuncii.gov.ro/, Ministerul Sanatatii, adresa web: http://www.ms.gov.ro/, Inspecția Muncii, adresa web: http://www. inspectiamuncii.ro/ iar cele referitoare la protecția mediului la Ministerul Mediului, adresa web: http://www.mmediu.gov.ro/ -Formular nr.5
 • Copia autorizației de securitate la incendiu emisă de inspectoratul pentru situații de urgență, pentru spatiul de depozitare si conservare a arhivei ofertat ;
 • Angajament privind clauzele contractuale- Formular nr.17.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini (Formular 8).

Se vor respecta regulile aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie, care fac parte din documentatia anexata.

Documentatie atribuire contract arhiva
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie pentru incheierea contractului de servicii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii productie si difuzare spot radio pentru promovarea REGIO

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii productie si difuzare spot radio pentru promovarea REGIO .

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 23.08.2021, ora 09.00;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.

De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 23.08.2021, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 26.08.2021;
– Data estimata de semnare a contractului: 01.09.2021.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 23.09.2021;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 22.000,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021 ” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

– Formularul 1 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata

– Formularul 2 – Formular Propunere tehnica
Propunere tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 3):

a) Descrierea modalitatii de productie a spotului radio, din care sa rezulte intelegerea cerintelor Autoritatii Contractante mentionate in sectiunea 3.1, inclusiv termenele precizate;

b) Masuratori de receptie din care sa rezulte aria de acoperire a postului/lor propus/e pentru difuzarea spotului radio, luand in considerare precizarile de la sectiunea 3.3;

c) Licenta/licente audiovizuale si de emisie ale postului/posturilor propuse;

d) Mediaplanul difuzarilor (din care sa rezulte numarul de difuzari pe zi/interval orar, statia radio si postul ofertate) care sa asigure o audienta maxima in cadrul grilei de programe, cu mentionarea emisiunilor in care se incadreaza calupul publicitar. Se va avea in vedere ca cel putin 33% din difuzari sa fie in intervalul prime time (orele 07.00 – 11.00), pe frecventa FM

e) Anexe
e.1) Document/e, semnat/e intre ofertant si fiecare post de radio propus de acesta, care prevad/prevede disponibilitatea postului/posturilor de a difuza spotul de promovare conform mediaplanului propus de Ofertant, pe toata durata campaniei, in judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui
e.2) O declaratie pe proprie raspundere a ofertantului pentru respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului plus protectia datelor persoanelor; Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. (Formular nr. 3)
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
e.3) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr. 4). Cu privire la clauzele specifice din Formularul Modelul de contract, ofertantii pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei.

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Caiet de sarcini productie si difuzare spot radio
Contract servicii spot radio
Formulare si Modele spot radio

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii inregistrare audio-video si realizare materiale video pentru promovarea REGIO

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii inregistrare audio-video si realizare materiale video pentru promovarea REGIO.

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.08.2021, ora 23:55;

3)      Limba ofertei: Limba romana;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.
Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5)     Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.08.2021, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz):  20.08.2021;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.08.2021.

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 15.09.2021;

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8)      Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 26.600,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)  Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 •  Formularul 1 – Formular de Oferta

Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata

 • Formularul 2 – Formular Propunere tehnica

Propunere tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 9):
a)Graficul de prestare a serviciilor solicitate
b)Dotari:Ofertantul va furniza informatii despre infrastructura de tip software, hardware, echipamente etc. de care dispune si care se utilizeaza efectiv in derularea activitatilor incluse in Caietul de Sarcini.
c)Personalul propus– informatii privind echipa de experti propusi, inclusiv expertul-cheie/expertii-cheie propusi
d)Anexe
– Mijloace probante privind indeplinirea cerintelor minime solicitate, pentru expertii propusi:

 CV-uri ale expertului-cheie/expertilor-cheie propusi (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la experienta specifica a expertului-cheie in domeniul solicitat si descrierea portofoliului de realizare filme de promovare (Ex.: pregatire, filmare, prelucrare si montaj pentru video X, cu tematica Y, realizata in cadrul proiectului Z, pentru beneficiarul Q). CV-ul depus, semnat de catre expert si datat, trebuie sa contina informatii cat mai detaliate cu privire la experienta specifica solicitata. Se pot depune documente semnate cu semnaturi electronice extinse, certificate, ale expertului/ expertilor-cheie propusi.
 recomandari din care sa rezulte experienta specifica solicitata
 un portofoliu in care sunt prezentate min. 5 materialele video/filme de promovare realizate de expertul- cheie in care va include link-uri catre platforma online unde pot fi vizualizate materialele video indicate

– Formularul 3 – DECLARATIE DE DISPONIBILITATE a expertilor nominalizati in oferta.

-Formularul 4 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

-Formularul 5 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract

 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Caiet de sarcini Servicii video
Anexa 1 la caiet de sarcini
Formulare si Modele Servicii video
Contract servicii video

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, respectiv: servicii de aranjare/amenajare sala de sedinta, distributie materiale, furnizare, instalare si ajustare echipamente pentru proiectii in sala de sedinte, aranjare/amenajare spatiu de servit masa, servicii de masa pranz si pauza de cafea, in perioada desfasurarii evenimentului din data de 07.07.2021, pentru un numar minim de 30 persoane – numar maxim 45 persoane.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 05.07.2021, ora 11:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 11:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 05.07.2021, ora 16:30;
– Data estimata de semnare a contractului: 06.07.2021.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 04.08.2021;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 4.050,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Proiect de asistenta tehnica finantat in cadrul Axei 12 Asistenta Tehnica POR 2014 – 2020 “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020 – 2021”.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
      Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

I. Documentatie proprie de achizitie.docx
II. Caiet sarcini Organizare CDR 7 iulie 2021.doc
III. Formulare si Modele Organizare CDR.doc
IV. Model de Contract Organizare CDR.docx
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii.docx

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de ”Servicii de Medicina muncii”, CPV 85147000-1

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de Medicina muncii”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti contractante (dar nu mai devreme de 01.07.2021), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:

 • Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
 • Examen medical periodic (anual);
 • Examenul medical la reluarea activitatii;
 • Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 24.06.2021, ora 23:55;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor:  25.06.2021, ora 09:30;
 • Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 29.06.2021;
 • Data estimata de semnare a contractului: 30.06.2021.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 24.07.2021;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare.

Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)    Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 14.072,00 lei fara TVA / Surse proprii

11)    Documente de calificare obligatorii solicitate:

a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt.

Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)    Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea                                nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Oferta ; Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
 •  Formularul 11 – Formular Propunere tehnica (care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini);
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Caiet de sarcini – servicii de medicina muncii
Formulare Medicina Muncii
Model de Contract Medicina Muncii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii MM

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu oferta în vederea achiziției „Servicii de realizare și implementare campanie de promovare online a serviciilor oferite de ADR Nord-Est prin Rețeaua Enterprise Europe Network la nivelul Regiunii Nord – Est”

1) Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatră Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având că obiect prestarea de Servicii de realizare și implementare Campanie de promovare online a serviciilor oferite de ADR Nord-Est prin Rețeaua Enterprise Europe Network la nivelul Regiunii Nord – Est.

2) Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 27.04.2021, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba română;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe această adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.
Ofertele se pot depune și la secretariatul autorității contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Dată de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 09:30;
– Dată estimată de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificări și primirea răspunsurilor, după caz): 06.05.2021;
– Dată estimată de semnare a contractului: 07.05.2021.

6) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențînă oferta valabilă: până la dată de 26.05.2021;

7) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care această corespunde necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiză celorlalte oferte depuse.

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplineste cerințele autorității contractante, această va fi declarată „oferta necâștigătoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor).

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/ inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate că urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată „oferta câștigătoare”.

8) Valoarea estimată a achiziției publice / sursă de finanțare: 21.000,00 lei fără TVA / Proiect „Eastern Romanian Business Suport Network (ERBSN), derulat de ADR Nord – Est în perioada 2020-2021 și finanțat în cadrul Programului COSME.

9) Nu se acceptă oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

– Formularul 1 – Formular de Ofertă
Anexă la Formularul 1 – Propunere Financiară Detaliată

– Formularul 2 – Formular Propunere tehnică
Propunere tehnică va conține, conform Caietului de Sarcini (cap. 3 și cap. 5):
a. Descrierea detaliată a tuturor cerințelor tehnice solicitate prin caietul de sarcini, inclusiv abordarea metodologică, canalul de promovare online ce va fi utilizat (Facebook), numărul de afișări/click-uri estimate, precum și numărul estimat de utilizatori noi din grupul țintă vizat că urmare a implementării campaniei.
b. un mediaplan cu dată de începere 10.05.2021;
c. graficul de implementare;
d. personalul propus pentru prestarea serviciilor (experții nominalizați).

– Mijloace probante privind îndeplinirea cerințelor minime solicitate, pentru experții propuși:
CV datat și semnat de către titular, din care să rezulte minim 2 ani de experiență relevantă, însoțit de documente suport relevante: fișe de post, recomandări, contract de muncă sau alte documente similare.

– Formularul 3 – DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE a experților nominalizați în ofertă.

– Formularul 4 – DECLARAȚIE privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii

– Formularul 5 – DECLARAȚIE privind acceptarea Modelului de contract

Caiet Sarcini Campanie de promovare online EEN 2021
Formulare si Modele Campanie promovare online
Model de Contract de servicii

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției ”Servicii de efectuare audit energetic, Imobil Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț”

1)      Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, având sediul în Piatra Neamț, jud. Neamț, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de achiziție publică având ca obiect prestarea de Servicii de efectuare audit energetic, Imobil Rubik Hub din Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț.

Atenție:
Înainte de depunerea ofertelor, se recomandă vizitarea de către ofertanți a amplasamentului, pentru a evalua toate condițiile care ar putea influența oferta, inclusiv documentele tehnice disponibile ale clădirii, aflate în posesia autorității contractante.
Intenția de vizitare a amplasamentului se comunică autorității contractante în timp util (până cel mai târziu dată de 10.03.2021, ora 12.00), prin transmiterea unei solicitări scrise sau telefonic (email: ionut.amariei@adrnordest.ro, mobil: 0722542140, persoană de contact: dl. Ionuț AMARIEI).

2)      Data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.03.2021, ora 23:55;

3)      Limba ofertei: Limba română;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe această adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitări de clarificare și comunicările privind rezultatul achiziției.
Ofertele se pot depune și la Secretariatul autorității contractante, la adresa precizată la pct. 1).

5)     Calendarul estimativ al achiziției directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 15.03.2021, ora 09:30;
– Data estimată de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificări și primirea răspunsurilor, după caz):  19.03.2021;
– Data estimată de semnare a contractului: 22.03.2021.

6)      Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: până la dată de 12.04.2021;

7)      Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preţ ofertat, iar în cazul în care această corespunde necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiză celorlalte oferte depuse.

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplineste cerințele autorității contractante, această va fi declarată „oferta necâștigătoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat următor (în ordine crescătoare a prețurilor).

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/ inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate că urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată „oferta câștigătoare”.

8)      Valoarea estimată a achiziției publice / Sursă de finanțare: 24.500,00 lei fără TVA/ Surse proprii

9)      Nu se acceptă oferte alternative.

10)  Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Formular de Ofertă
 • Formularul 2 – Formular Propunere tehnico-financiară
  Propunerea tehnico-financiară va include, pentru fiecare auditor energetic (expert-cheie) nominalizat în ofertă, copii după certificatul de atestare pentru specialitatea construcții și instalații, grad profesional I și legitimația emise de autoritatea competentă, vizate la zi, aflate în termenul de valabilitate.
 • Formularul 3 – Declarație de Disponibilitate a expertului-cheie/experților-cheie nominalizat/i în ofertă (auditori energetici).
 • Formularul 4 – Declarație privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 5 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei

Descarcă:
Caiet sarcini
Anexa 1 la Caiet de sarcini – corp constructie vizat
Model de Contract Audit energetic
Formulare si Modele Audit Energetic