ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, 13, 14 si 15 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, coduri CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”, 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia urmatoarelor servicii:
– Servicii de restaurant in data de 13.04.2022 (ora 19.00) si 14.04.2022 (ora 19.00) pentru un numar minim de 25 persoane – numar maxim 40 persoane,
– Servicii de catering pentru 3 pauze de cafea in data de 14.04.2022 (ora 9:00, ora 11:00 si ora 15:30) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 2 pauze de cafea in data de 15.04.2022 (ora 9:00 si ora 11:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 15.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Serviciile de cazare pentru 2 nopti cu mic dejun inclus (13/14 si 14/15 aprilie 2022), pentru minim 5 – maxim 10 persoane; se solicita minim 5 – maxim 10 camere in regim single, hotel de 3 stele sau 4 stele (cu camere in regim 3 stele) localizat in zona centrala a orasului Piatra Neamt,
confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

In situatia in care intalnirea planificata nu se va mai desfasura in intervalul 13 -15 aprilie 2022, Autoritatea contractanta va anunta Prestatorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte si va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 30.04.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 12.04.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor(dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 12.04.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 26.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/.

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
– Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
– Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
– Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
– Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
– Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
– Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
– Formularul 10 – Formular de Oferta si
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
– Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
– Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie
II. Caiet de sarcini
III. Formulare si Modele Servicii
IV. Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii