3 aprilie 2023

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de catering pentru sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, 25 aprilie 2023, Piatra Neamt

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de catering pentru sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, ce va avea loc in data de 25 aprilie 2023, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering pentru sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, ce va avea loc in data de 25 aprilie 2023, la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”:
– Servicii de catering (welcome coffee) pentru data de 25 aprilie 2023;
– Servicii de catering (pranz) pentru data de 25 aprilie 2023;
confom cerintelor autoritatii contractante din Caietul de Sarcini.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.04.2023, ora 10:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 10.04.2023, ora 12:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea de clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 10-11.04.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 12.04.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare. Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 7.065,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Proiect de asistenta tehnica finantat in cadrul Axei 12 Asistenta Tehnica POR 2014 – 2020 “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020 – 2021”.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-urile https://inforegionordest.ro/ si https://www.adrnordest.ro/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/).

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica si documentele solicitate prin caietul de sarcini (autorizatii si certificate emise de autoritatile competente);
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si modele
Model de contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

regio stars 2
NOUTĂȚI

Proiectul tău poate fi următorul REGIOSTAR!

În fiecare an, Comisia Europeană premiază proiectele finanțate de UE care au avut un impact semnificativ și o abordare nouă în dezvoltarea regională. REGIOSTARS este concursul organizat de DG REGIO începând din 2008, concurs ce a devenit o marcă de excelență a Europei pentru proiectele finanțate. Premiile REGIOSTARS sunt acordate proiectelor din șase categorii tematice, dintre care cinci sunt cunoscute din cadrul obiectivelor  politicii de coeziune, la acestea adăugându-se tema anului, care se schimbă în fiecare an. Cu scopul de a inspira și alte regiuni din Europa, proiectele participante sunt în centrul atenției activităților de comunicare la nivel european.

Începând de anul acesta, s-au introdus câteva noutăți în cadrul concursului, prima fiind aceea că proiectele pot concura la șase categorii, detaliate mai jos, dintre care primele 5 vor rămâne constante de-a lungul anilor. Sunt încurajate candidaturile din regiunile relativ mai puțin dezvoltate din Europa și din toate domeniile programului. Câștigătorii vor beneficia de o campanie de comunicare locală gestionată în cooperare cu DG REGIO, pentru promovarea activităților premiate în regiune.

Platforma de depunere a candidaturilor online este deschisă până pe 31 mai 2023 aici: regiostarsawards.eu

Cele șase categorii tematice:

  • Categoria 1) O EUROPĂ COMPETITIVĂ ȘI INTELIGENTĂ
  • Categoria 2) O EUROPĂ VERDE
  • Categoria 3) O EUROPĂ CONECTATĂ
  • Categoria 4) O EUROPĂ SOCIALĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII
  • Categoria 5) O EUROPĂ MAI APROAPE DE CETĂȚENI
  • Categoria 6) TEMA ANULUI (Anul european al competențelor 2023)

Sunt eligibile proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (inclusiv Interreg), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE) și Fondul social european +, Fondul pentru o tranziție justă și orice componentă Interreg. Ghidul aplicanților poate fi consultat aici.

Candidaturile conținând proiecte eligibile vor fi trimise juriului pentru evaluare, iar acesta va selecta finaliștii. „Runda finală” de selecție va avea loc în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor, de la Bruxelles.

La fel ca în anii precedenți, publicul va avea posibilitatea de a vota pentru proiectul finalist preferat, în vederea acordării „Premiului publicului”. Toți câștigătorii vor fi anunțați în cadrul ceremoniei REGIOSTARS de la Ostrava (Republica Cehă), pe 16 noiembrie 2023.

Proiectul tău este următorul REGIOSTAR? Participă și află!

Comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit vizitează Regiunea Nord-Est_2
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit vizitează Regiunea Nord-Est cu ocazia lansării programelor naționale aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Luni și marți, 3-4 aprilie 2023, comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, alături de comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, vor efectua o vizită oficială în România, la București, Iași și Vaslui, pentru a participa la evenimentul de lansare a programelor naționale aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 și pentru a vedea rezultatele unor proiecte finanțate din fonduri europene, în Regiunea Nord-Est.

În acest context, luni, 3 aprilie, la Iași, cei doi comisari vor lua parte, alături de dl Marcel Ioan Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și de dl Marius-Constantin Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, la evenimentul de lansare a celor opt programe naționale ce vor aduce investiții pentru ocuparea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate și servicii sociale.

Acesta va fi organizat în incinta Palatului Culturii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, începând cu ora 16.00 și va cuprinde discuții cu reprezentanții mass-media și o conferință de presă. La ora 18.00, comisarii se vor întâlni cu părțile interesate de la nivel local în cadrul unui dialog cu cetățenii intitulat „Viitorul politicii de coeziune în Regiunea de Nord-Est” la care vor participa reprezentanți ai mediului academic, studenți, antreprenori și startup-uri din regiunea noastră și din țară, precum și reprezentanți ai societății civile și ai administrației publice.

Evenimentul va fi transmis și live pe pagina de Facebook a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Marți, comisarii Ferreira și Schmit vor vizita la Iași și Vaslui mai multe proiecte finanțate prin politica de coeziune precum și Centrul pentru refugiați din Iași.

“Este o ocazie unică în care nu unul, ci doi comisari europeni vizitează regiunea noastră și, totodată, la Iași se lansează programele naționale aferente Politicii de Coeziune 2021-2027! Este un motiv de bucurie să fim gazdele unui eveniment de o asemenea anvergură. Vrem să le transmitem comisarilor un mesaj important și anume acela că deși suntem una dintre cele mai vulnerabile regiuni din Europa în ceea ce privește dezvoltarea socială și economică, cu viziune, profesionalism, dorința și puterea de a acționa și cu accesul la resurse financiare și de învățare pe care ni-l oferă apartenența la Uniunea Europeană, vom transforma Regiunea de Nord-Est a României într-un loc mult mai bun!”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Agenda vizitei comisarilor:

Luni, 3 aprilie:

București:
10.00 – întâlnire cu Prim-Ministrul României, dl Nicolae-Ionel Ciucă

Iași:
16.00 – participarea, alături de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș și de Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius-Constantin Budăi, la evenimentul de lansare a celor opt programe naționale de coeziune. Evenimentul de lansare va fi urmat de o conferință de presă.
18.00 – întâlnire cu părțile interesate de la nivel local în cadrul unui dialog cu cetățenii intitulat „Viitorul politicii de coeziune în Regiunea de Nord-Est”.

Marți, 4 aprilie:

Vaslui:
09.30 – vizitarea mai multor proiecte finanțate prin politica de coeziune: „Spitalul Județean de Urgență”, extinderea infrastructurii locale de învățământ preșcolar și o fabrică de prelucrare a cărnii

Iași:
13.00 – vizitarea Centrului pentru refugiați ucraineni de la Nicolina (comisar Ferreira) și a Fundației „Alături de voi” (comisar Schmit)
16.00 – vizitarea Centrului de simulare „Prof. Univ. Dr. Cristian Dragomir” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
17.45 – vizită la proiectul transfrontalier SMURD, un centru de formare comun cu Republica Moldova pentru intervenții în situații de urgență