1 februarie 2023

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție servicii catering pentru eveniment realizat în parteneriat cu OECD, 14-15 februarie 2023, București

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii catering pentru evenimentul realizat in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in perioada 14-15 februarie 2023, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene din Bucuresti, coduri CPV: 55520000-1 Servicii de catering

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica Servicii catering pentru evenimentul realizat in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in perioada 14-15 februarie 2023, la sediul Reprezentantei Comisiei Europene din Bucuresti.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering la locul desfasurarii intalnirii:
– Servicii catering pentru 4 (patru) pauze de cafea in 14.02.2023 si 15.02.2023,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.02.2023,

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 06.02.2023, ora 23:59;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 07.02.2023, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 07.02.2023 – 09.02.2023;
– Data estimata de semnare a contractului: 10.02.2023.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 19.920,00 lei fara TVA
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine, obligatoriu, cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
> Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
> Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
> Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
> Formularul 10 – Formular de Oferta si Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica;
> Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Atentie!
Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

focusgroup
NOUTĂȚI Regio Nord-Est 2021-2027

Îți dorești o regiune mai competitivă, mai inovativă? Fii parte din Focus grup!

Actualizat 01.02.2023

În urma finalizării etapei de evaluare a candidaturilor depuse pentru participarea în cadrul Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, au fost admise 8 candidaturi din 10 aplicații depuse.

Componenta grupului de lucru: „Rezultate evaluare Focus Grup P1”


05.01.2023

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027, ADR Nord-Est a elaborat Programul Regional Nord-Est 2021-2027, aprobat de Comisia Europeană în data de 21 octombrie 2022.

Pentru implementarea acestuia, ADR Nord-Est va desfășura activități specifice de elaborare a pachetelor de lucru cu privire la condițiile de finanțare, având în vedere, totodată, implicarea factorilor interesați și crearea unui proces participativ.

În acest context, ADR Nord-Est își propune să creeze un Focus Grup pentru conturarea condițiilor de finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitivă, mai inovativă, care să fie în corelare cu regulamentele și politicile UE și care să răspundă nevoilor reale ale pieței privind finanțările europene.

ADR Nord-Est invită organizațiile interesate, care au experiență relevantă în elaborarea  de documentații de finanțare pentru proiecte din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și/sau competitivitate pentru mediul privat, să își exprime interesul pentru aderarea la Focus Grup, prin completarea Formularului de candidatura. Acesta va fi transmis până la data de 16.01.2023 (ora 13:00), pe adresa de email bgris3@adrnordest.ro.

Etapele procesului, precum și criteriile de calificare și selecție sunt detaliate în Mecanismul de selecție privind constituirea unui Focus Grup pentru Prioritatea 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa in cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027.

Eventualele întrebări pot fi transmise în scris la următoarea adresă: bgris3@adrnordest.ro.

Documente suport: