7 septembrie 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de ”Servicii organizare eveniment „GALA DESCOPERA NORD-EST” in perioada 22- 24 septembrie 2022, in orasul Gura Humorului”, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica „Servicii organizare eveniment „GALA DESCOPERA NORD-EST” in perioada 22- 24 septembrie 2022, in orasul Gura Humorului”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare a 4 conferinte/ intalniri de lucru:
A.Servicii de organizare eveniment CONFERINTA SMART VILLAGE, in Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului SMART VILLAGE:
– Servicii de cazare
– Servicii de restaurant (coffee break si cina de lucru)
– Decontarea cheltuielilor de transport pentru speakeri.

Valoare estimata: 18.310,00 lei fara TVA

B.Servicii de organizare eveniment CONFERINTA NO ONE BEHIND, in Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului NO ONE BEHIND:
1. Servicii de cazare
2. Servicii de restaurant (cina, coffee break)
3. Decontarea cheltuielilor de transport pentru speakeri.

Valoare estimata: 19.874,00 lei fara TVA.

C.Servicii de organizare eveniment CONFERINTA NEXT GENERATION TOURISM, in Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului CEDNE:
1. Inchiriere si amenajare sala de eveniment;
2. Servicii restaurant (cina festiva);
3. Decontare cheltuieli de transport si remuneratie moderator;
4. Servicii foto-video

Valoare estimata: 51.950,00 lei fara TVA.

D. Servicii de organizare eveniment INTALNIRE STAKEHOLDERI SI VIZITA DE STUDIU SHARE, cu plecare din Gura Humorului, decontabile in cadrul proiectului SHARE:
1. Servicii de cazare
2. Servicii de restaurant (pranz si cina)
3. Servicii ghid de turism
4. Servicii inchiriere autocar cu sofer
5. Servicii foto-video

Valoare estimata: 39.950,00 lei fara TVA.

Valoare TOTALA ESTIMATA: 130.084,00 lei, fara TVA

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.09.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 13.09.2022, ora 09:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 13.09.2022-15.09.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 16.09.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 130.084,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: proiectele SMART VILLAGE, NO ONE BEHIND, CEDNE, SHARE.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Oferta tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
> Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
> Formularul 10 – Formular de Oferta
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
> Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii