11 august 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Achizitie directa – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Servicii fotografice pentru proiecte de succes REGIO – Programul Operational Regional 2014-2020 din regiunea Nord-Est

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de servicii fotografice.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 16.08.2022, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 17.08.2022, ora 09:00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 22.08.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 23.08.2022.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data semnarii contractului;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 26.780,00 lei fara TVA / Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021” derulat de ADR Nord – Est si finantat in cadrul Axei prioritare 12: Asistenta Tehnica din cadrul Regio – Programul Operational Regional 2014 – 2020.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

> Formularul 1 – Formular de Oferta

> Formularul 2 – Formular Propunere tehnica
Propunerea tehnica va contine, conform Caietului de Sarcini (cap. 9):
a) Descrierea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate;
b) Graficul de prestare a serviciilor solicitate din care sa reiasa in clar numarul de zile necesare deplasarilor la locatiile proiectelor, precum si numarul de zile necesare realizarii etapelor descrise la 3.1 si 3.2/ proiect, localitate sau judet – dupa semnarea contractului de ambele parti, reprezentantii achizitorului si prestatorului, vor stabili, de comun acord, Graficul de prestare a serviciilor, care va deveni anexa la contract.
c) Dotari: Ofertantul va furniza informatii despre echipamentele pe care le va utiliza efectiv in derularea activitatilor incluse in Caietul de Sarcini, precizand modelulul si caracteristicile tehnice principale ale acestora,

Ofertantul poate face referire si la alte aspecte legate de realizarea fotografiilor, pe care le considera necesare pentru o mai buna apreciere a ofertei sale.

d) Personalul propus
1) CV (cuprinzand concret informatiile relevante cu privire la calificarea si experienta expertului-cheie).
CV-ul depus, semnat de catre expert si datat, trebuie sa contina informatiile: date de identificare ale contractului (numar/data, obiect, durata, beneficiar), calitatea detinuta de expert si atributiile avute in acea calitate, linkuri catre portofoliul de fotografii realizate;
2)documente suport din care sa rezulte forma de punere la dispozitie a expertului-cheie propus: extras Revisal, contract de munca, colaborare, etc;
3) documente suport pentru expertul/tii-cheie propus/i care sa faca dovada in mod clar si fara echivoc a indeplinirii cerintei privind experienta specifica solicitata: recomandari emise de beneficiarii serviciilor sau de catre angajator, sustinute dupa caz de alte documente (procese verbale de receptie, extrase relevante ale livrabilelor/contractelor etc). Din documentul/documentele prezentate trebuie sa rezulte in clar, cel putin: numele si prenumele expertului- cheie propus, rolul si atributiile acestuia in cadrul contractului, obiectul contractului, respectiv modul de indeplinire a experientei specifice solicitate/expert, in realizarea unor activitati similare celor ce caracterizeaza obiectul principal al contractului ce urmeaza a fi atribuit;
4) Declaratia de disponibilitate, Formular nr. 15 – care sa ateste disponibilitatea expertului pe toata perioada derularii contractului.
5) Prezentarea responsabilitatilor echipei propuse pentru realizarea activitatilor contractului ( inclusiv a managerului de contract).

e) Alte documente:
Ofertantii vor prezenta:
1) O declaratie pe proprie raspundere a ofertantului pentru respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului plus protectia datelor persoanelor; Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. (Formular nr. 4)
In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
2) Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr. 5). Cu privire la clauzele specifice din Formularul Modelul de contract, ofertantii pot formula amendamente odata cu depunerea ofertei.

> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport
Caiet de sarcini.docx
Contract servicii.doc
Formulare si Modele.docx
Anexa 1 Localizare proiecte de succes.xlsx