6 mai 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu oferta în vederea atribuirii contractului „SERVICII DE PAZĂ 2022-2024”

Procedura proprie
Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „SERVICII DE PAZA 2022-2024”,
coduri CPV: 79713000-5 Servicii de paza (Rev.2), 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2), 79715000-9 Servicii de patrulare (Rev.2), 34221100-3 Unitati mobile de interventii (Rev.2), 31625300-6 Sisteme de alarma antiefractie (Rev.2), 45312200-9 Lucrari de instalare de sisteme de alarma antiefractie (Rev.2).

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „SERVICII DE PAZA 2022-2024”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de paza si protectie, monitorizare si interventie rapida, service si intretinere echipamente, confom cerintelor din Caietul de sarcini anexat, care includ:
– Servicii de paza cu personal calificat si autorizat in posturi fixe (2 POSTURI FIXE din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – sediu POR 1).
– Servicii de monitorizare sisteme de alarmare la efractie si interventie (la obiectivele din: str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 1, str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – POR 2, str. Mihail Eminescu nr. 13, Piatra Neamt (3 zone de birouri – 3 partitii), Aleea Tineretului nr. 26, Piatra Neamt – Sediul Rubik Hub).
– Servicii de monitorizare centrala de detectie si alarmare la incendiu si interventie (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt si str. Lt. Draghescu nr. 13, Piatra Neamt – sediu POR 1).
– Livrare, instalare si punere in functiune sistem de comunicare GSM (la obiectivele din str. Lt. Draghescu nr.13, Piatra Neamt – POR 1. Str. Iordachi Lozonschi, nr. 10, bl. C3, Parter, Iasi Str. Vadu Bistritei, 29, bloc 29, sc A, parter, Bacau).
– Servicii de service si intretinere a echipamentelor de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video sunt necesare pentru verificarea semestriala a echipamentelor (la cele 5 obiective din Piatra Neamt si obiectivele din Iasi si Bacau).
– Piese de schimb instalatie de alarmare la efractie, control acces si monitorizare video (inclusiv montaj).

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 10.05.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro . De pe adresa de e-mail paula.chitei@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 11.05.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): maxim 17.05.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: maxim 19.05.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 09.06.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 213.073,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Documente de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctele a)- g) si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.
f) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare antiefractie;
g) Licenta de functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane valabila la data deschiderii ofertelor, privind efectuarea activitatilor de paza a obiectivelor si protectie personala specializata.
Documentele carora le expira valabilitatea pana la incheierea contractului, vor trebui actualizate.

12) a) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
b) Interpretarea notiunii de furnizor si/sau subcontractant in cadrul contractului de achizitie publica va fi apreciata conform Notificarii emise de catre ANAP, care se regaseste pe linkul: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/Notificare-privind-calitatea-de-furnizor-sau-subcontractant-in-contractele-de-achizitie_FINAL.pdf.

13) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
> Formularul 5 – Imputernicire (daca este cazul)
> Documente de calificare conform punctului 11.
> Formularul 10 – Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (daca este cazul)
> Formularul 4 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
> Formularul 1 – Formular de Oferta
> Formularul 12 – Formular Propunere tehnica (cu toate documentele, declaratiile si formularele solicitate: Atestatele profesionale eliberate conform legii, pentru minim 3 (trei) agenti de paza, Declaratii de disponibilitate ale agentilor de paza nominalizati, Extrase REVISAL pentru agentii de paza propusi, Dovada existentei unei asigurari de raspundere civila pentru toti angajatii sai, incluzand echipa de management a companiei care acopera in special acele activitati solicitate de achizitor, Documente emise de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia Ordine Publica, din care sa rezulte ca ofertantul detine minim 2 echipaje auto in vederea prestarii serviciilor de monitorizare antiefractie, Formularul 2 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii, Formularul 3 – Angajament privind clauzele contractuale).
> Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 6, 7, 8, 9 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: paula.chitei@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
Caiet sarcini paza 2022-2024
Clauze contractuale 
Formular 12 – Propunere Tehnica
Formulare paza
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii de achizitie

Bune practici din Nord-Est
NOUTĂȚI SLIDER

Apel deschis: Bune practici din Regiunea Nord-Est

ADR Nord-Est lansează un apel de bune practici prin care ne dorim să promovăm contributorii la dezvoltarea regiunii noastre!

Pe scurt, DESPRE INIȚIATIVĂ:

Ne propunem să descoperim modele de bună practică din Regiunea Nord-Est, idei inovative, oameni și organizații ce contribuie activ la dezvoltarea regională și să le mulțumim pentru contribuția adusă, prin MENTORAT, oferit de dl Director General Vasile Asandei și PROMOVARE, pe canalele ADR Nord-Est.

CE CĂUTĂM? Inițiative, modele de bună practică, entuziaști ai ideilor inovative, din Regiunea Nord-Est, care contribuie, prin munca și ideile lor cu caracter inovativ, la dezvoltarea regiunii noastre.

CE OFERIM?

1/Mentorat: Sesiuni de mentorat (on-line sau off-line) pe tematici de leadership, management, cultură organizațională, strategie de business. Veți putea beneficia de expertiza și viziunea dlui Director Vasile Asandei asupra dezvoltării regionale, cu accent pe creșterea nivelului de ambiție de la nivel regional/național la nivel european/global.

2/Promovare:

Social Media: veți putea beneficia de expunere mare către un public avizat, pe canalele proprii ADR Nord-Est: Facebook, LinkedIn (8,500 urmăritori), Newsletter (2,150 abonați activi), Website (5.000 utilizatori unici / lună).

Evenimente de promovare (on-line / on-site) cu audiență targhetată specific pe segmente (public, privat, academic, etc.).

3/Networking: În rețele în care ADR Nord-Est este membru sau partener. Beneficiați de acces la rețele de oameni și organizații naționale și internaționale, care pot aduce plus valoare ideii /inițiativei / business-ului dvs. inovativ.

PERIOADA: Mai-Decembrie: 2022 (cu posibilitate de prelungire a perioadei). Frecvență: lunară.

CUM SE POATE APLICA? În documentul atașat găsiți mai multe detalii despre modalitatea de aplicare, inclusiv criterii de eligibilitate, criterii de selecție, trimiterea expresiilor de interes și timeline.

Așadar, îți mulțumim pentru entuziasmul și contribuția în dezvoltarea regiunii Nord-Est! Lasă-ne să-ti promovăm ideea / inițiativa / proiectul!

Ghid bune practici din regiunea Nord-Est