aprilie, 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, 13, 14 si 15 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, coduri CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”, 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”.

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de restaurant, catering si cazare pentru intalnirea de tip reuniune de lucru, ce va avea loc in zilele 13, 14 si 15 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia urmatoarelor servicii:
– Servicii de restaurant in data de 13.04.2022 (ora 19.00) si 14.04.2022 (ora 19.00) pentru un numar minim de 25 persoane – numar maxim 40 persoane,
– Servicii de catering pentru 3 pauze de cafea in data de 14.04.2022 (ora 9:00, ora 11:00 si ora 15:30) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 2 pauze de cafea in data de 15.04.2022 (ora 9:00 si ora 11:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 14.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Servicii de catering pentru 1 masa de pranz in data de 15.04.2022 (ora 13:00) pentru un numar minim de 35 persoane – numar maxim 50 persoane,
– Serviciile de cazare pentru 2 nopti cu mic dejun inclus (13/14 si 14/15 aprilie 2022), pentru minim 5 – maxim 10 persoane; se solicita minim 5 – maxim 10 camere in regim single, hotel de 3 stele sau 4 stele (cu camere in regim 3 stele) localizat in zona centrala a orasului Piatra Neamt,
confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

In situatia in care intalnirea planificata nu se va mai desfasura in intervalul 13 -15 aprilie 2022, Autoritatea contractanta va anunta Prestatorul, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte si va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 30.04.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 23:55;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresele de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data si ora deschiderii ofertelor: 12.04.2022, ora 09.00;
– Data estimata pentru evaluarea ofertelor(dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 12.04.2022;
– Data estimata pentru semnarea contractului: 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 26.000,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/.

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:
– Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
– Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
– Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
– Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
– Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
– Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
– Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
– Formularul 10 – Formular de Oferta si
Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
– Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
– Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.
Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie
II. Caiet de sarcini
III. Formulare si Modele Servicii
IV. Model de Contract Servicii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

277168234_5078005382260804_7989713665653280688_n
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

RVP 2.0 DemoDay – Cum aducem cercetarea mai aproape de piață?

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, partener în proiectul “Supporting Innovation in Romanian Catching Up Regions”, implementat cu suportul Băncii Mondiale, organizează evenimentul Research Valorization Program 2.0 (RVP 2.0) – Demo Day, în data de 12 aprilie 2022, între orele 14.00 – 16.30 pe platforma ZOOM.

Evenimentul marchează finalul celei de-a doua ediții a Programului de Valorificare a Rezultatelor Cercetării, un program derulat de către ADR Nord-Est pentru a facilita tranziția rezultatelor de cercetare către piață, prin intermediul unei călătorii personalizate, concepute pentru a acoperi nevoile specifice ale echipelor de cercetare. Acest sprijin este oferit sub forma unor workshop-uri de dezvoltare a ideilor de proiect, sesiuni de coaching individualizate și asistență pentru lansarea pe piață.

În cadrul acestui apel, experții Băncii Mondiale și ADR Nord-Est au selectat 7 proiecte din regiunea Nord-Est în vederea acordării de asistență și îndrumare pentru consolidarea capacității și facilitarea interacțiunii cu industria, precum strategii de marketing, drepturi de proprietate intelectuală, strategii de comercializare etc. Aplicațiile depuse acoperă următoarele domenii de specializare inteligentă: tehnologia informațiilor și comunicațiilor, managementul apei, sănătate și educație.  

Beneficiarii acestui program, echipe de cercetare din regiunea Nord-Est, au lucrat pe parcursul a 7 luni împreună cu experți în inovare ai Băncii Mondiale și ADR Nord-Est și sunt pregătite în acest moment să susțină proiectele în fața unor potențiali colaboratori și investitori privați. Tematicile proiectelor ce urmează a fi prezentate sunt:

USM Suceava Tehnologie inteligentă de comunicare a luminii vizibile pentru siguranța activă a mașinii și asistența șoferului (IVLC)
UAIC Iași Imprimarea 3D a modelelor macromoleculare fizice utile pentru predare și demonstrație (modelemoleculare.ro)
TUIași Soluții inovatoare și durabile pentru eliminarea poluanților prioritari și emergenți pentru procesele avansate de tratare a apelor uzate (PureGeo)
TUIași O nouă generație de biomateriale metalice utilizate pentru aplicații medicale (OrthoBioAlloy)
TUIași Platformă de detecție electrochimică serigrafiată pe bază de electrozi din cerneală specială (uProSense 2.0)
UMF Iași Soluții farmaceutice cu administrare orală pentru ameliorarea simptomelor și reducerea efectelor secundare induse de terapia oncologică (Ora-Relief)
TUIași Sisteme de recuperare medicală activate inteligent cu fire cu memoria formei (SMARS)

Prin acest eveniment ne propunem să aducem împreună experți din domenii specifice de cercetare, potențiali parteneri comerciali și investitori, să prezentăm evoluția proiectelor de cercetare în fața unui public specializat și să încurajăm dezvoltarea ecosistemului regional de transfer tehnologic.

Persoanele interesate să participe se pot înscrie până pe 8 aprilie 2022 la: https://bit.ly/3IGj7Z8

Pentru mai multe detalii despre eveniment puteți accesa:
https://fb.me/e/3vwNVYz0i (limba română)
https://www.linkedin.com/events/rvp2-0demoday-kickstartyourrese6914468424848932864/  (limba engleză)

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achizitie servicii catering pentru intalnire de tip workshop, 13 aprilie 2022, Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului ”Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 13 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”, cod CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii catering pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD, ce va avea loc in data de 13 aprilie 2022 (data estimata), la sediul Rubik Hub din Piatra Neamt”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering, pentru data de 13.04.2022 (data estimata), in Piatra Neamt, la sediul Rubik Hub, pentru un numar de minim de 40 de persoane – maxim 60 de persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat, servicii necesare pentru intalnirea de tip workshop realizata in parteneriat cu OECD.
In situatia in care intalnirea nu se va desfasura in data de 13 aprilie 2022, Achizitorul se obliga sa anunte acest lucru contractantului, cu cel putin 2 zile lucratoare inainte, si il va informa asupra datei ulterioare de desfasurare a evenimentului.
Durata contractului va fi de la data semnarii contractului de ambele parti contractante si pana la data de 31.05.2022.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.04.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro. De pe adresa de e-mail nicoleta.coman@adrnordest.ro se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 11.04.2022, ora 13.00;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 11.04.2022-12.04.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: maxim 12.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 10.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 7.200,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Surse proprii.

11) Conditii de calificare:
a) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016)
b) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
c) Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
d) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii ofertanti asociati si subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016);
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13) Caietul de sarcini, care contine specificatiile tehnice minime si obligatorii, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia in cauza, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ si in sectiunea Publicitate Anunturi din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14) Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Atentie! Daca este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 si 6 se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresele de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro si adrne@adrnordest.ro (precizate la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie OECD
II. Caiet sarcini Servicii catering OECD
III. Formulare si Modele Servicii catering OECD
IV. Model de Contract Servicii catering OECD
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

catalog_surse_finantare_nr_29
NOUTĂȚI

Catalogul surselor de finanțare – aprilie 2022

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG și societăți comerciale.

Catalog surse de finanțare – aprilie 2022

WhatsApp Image 2022-03-24 at 12.09.10
NOUTĂȚI SLIDER

Eurocamp Bruxelles – eveniment de informare organizat de Biroul de Reprezentare Bruxelles al ADR Nord-Est pentru Consiliul Județean Bacău

Biroul de Reprezentare al ADR Nord-Est și-a propus să impulsioneze procesul de internaționalizare a regiunii Nord-Est prin sprijinirea identificării și atragerii unor resurse financiare și non-financiare europene și internaționale. Astfel, prin inițierea evenimentului Eurocamp Bruxelles, desfășurat în perioada 24-25 martie 2022, Biroul de Reprezentare din Bruxelles a organizat o serie de ateliere și sesiuni de lucru și de informare pentru reprezentanții Consiliului Județean Bacău din Serviciul Relații Externe și Dezvoltarea Mediului Antreprenorial, întrevederi ce au avut ca obiectiv dezvoltarea capacității administrative de internaționalizare a Consiliului Județean Bacău.

În cele două zile de activități, sesiunile coordonate de Biroul din Bruxelles ADR Nord-Est au vizat activitatea de internaționalizare a regiunii din perspectiva prezenței la Bruxelles, accentuând importanța apartenenței la rețele europene, precum EURADA și ERRIN, comunicarea cu instituțiile europene privind prioritățile europene și regionale, programe de finanțare (Horizon Europe, EU4Health, Creative Europe, Erasmus+ etc.), grupuri de lucru și altele, precum și alinierea priorităților și a inițiativelor Consiliului Județean Bacău pentru activitățile de internaționalizare la contextul european și etapele de urmat în acest sens.

Agenda extinsă a evenimentului a presupus aprofundarea următoarelor subiecte de interes:

 • Comunicare și lobby la Bruxelles – strategii, surse de informare, actori europeni;
 • Leadership vs management – la ce să ne așteptăm de la procesul de pregătire a viitoarelor parteneriate, cereri de finanțare, consorții și așa mai departe, precum și gândirea culturală și orientată spre comunitate;
 • Reprezentarea la Bruxelles înseamnă marketing productiv și internaționalizare, acces la informații, parteneriate accesibile și avantajele apartenenței la rețele europene;
 • Misiunile UE – nucleul politicii și direcției europene – oportunități actuale și viitoare;
 • EURADA & ERRIN – a fi parte din rețelele europene sprijină să conectarea regiunii Nord-Est și stakeholderilor locali și regionali cu publicul european.
 • Facilitarea proiectelor pentru comunitate – interacțiune, micromanagement, multiplicare;
 • Programe de finanțare și cereri de propuneri și licitații ale UE și profilul portalului de finanțare – Orizont Europa, EU4Health, Europa Creativă, Erasmus+;
 • Internaționalizarea județului Bacău – idei și inițiative de proiecte, oportunități.

Pentru mai multe informații, vă invităm să urmăriți paginile dedicate Biroului de Reprezentare la Bruxelles al ADR Nord-Est: https://www.facebook.com/NorthEastRomania și https://twitter.com/NERDAbxl.

pharma
NOUTĂȚI RIS3

Proiectul PharmaLedger – platformă blockchain scalabilă: povești de succes din Regiunea de Nord-Est în domeniile de specializare inteligentă

Continuăm seria “Poveștilor de Succes” din domeniile de specializare inteligentă, aducând în atenția dumneavoastră proiectul PharmaLedger, finanțat prin Programul Orizont 2020, derulat de un consorțiu internațional de parteneri, din care face parte RomSoft SRL.

Consorțiul PharmaLedger va crea o platformă blockchain scalabilă, validată prin aplicații dedicate domeniilor de referință specifice – lanț de distribuție, teste clinice și date medicale. Aceste aplicații vor fi utilizate de „deschizătorii de drumuri” din industrie, care vor impulsiona mai departe adopția lor pe scară largă.

PharmaLedger va servi ca sursă unică de informaţii reale (single source of truth) pentru întreg ecosistemul de sănătate și este proiectată pentru o guvernanță descentralizată eficientă, care poate fi adoptată pe scară largă de către toți stakeholderii ecosistemului, pentru conformitate cu standardele și reglementările existente și emergente, precum și pentru conectivitate și interoperabilitate pe tot lanțul de producție și distribuție.