martie, 2022

cover fb
NOUTĂȚI SLIDER

Lansare apel de propuneri pentru soluții inovatoare în turism cultural circular – proiectul Be.CULTOUR

Aveți o idee inovatoare pentru conturarea viitorului turismului cultural prin servicii sau produse? Aplicați pentru a putea participa la Hackathonul din Bruxelles, în perioada 7 – 9 septembrie 2022, accesați programul de formare Be.CULTOUR Accelerator, în care veți dezvolta soluția inovatoare pentru promovarea Rutei turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova” și intrați în competiția pentru premiul de 16500 de euro pentru a implementa soluția câștigătoare!

Anunțăm lansarea APELULUI DE PROPUNERI pentru soluții inovatoare de promovare și dezvoltare a turismului cultural circular, pe tema Rutei „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, cu termen limită de depunere a aplicațiilor 2.05.2022, ora 18:00 CET 19.05.2022, ora 18:00 CET.

În urma acestui apel, 19 aplicații (dintre care 4 aplicații din România și din Republica Moldova) vor fi selectate pentru a participa la evenimentul Be.CULTOUR Hackathon, care va avea loc la Bruxelles în perioada 7 – 9 septembrie 2022. Solicitanților selectați li se va oferi posibilitatea de a accesa Acceleratorul Be.CULTOUR, un program gratuit de formare, timp de 4 luni, în care vor avea posibilitatea de a-și dezvolta soluțiile inovatoare. Echipa câștigătoare va primi un premiu în valoare de 16500 de euro pentru implementarea soluției.

Soluțiile inovatoare ar trebui să abordeze următoarele domenii:

– Natura ca moștenire;

– Experiența de călătorie spirituală.

Soluțiile inovatoare ar trebui să cuprindă cele trei concepte principale ale cadrului H2020 Be.CULTOUR și definirea turismului cultural circular și anume:

 • Economia circulară în turismul cultural;
 • Design și dezvoltare centrate pe om;
 • Turismul cultural ca motor al europenizării.

În plus, digitalizarea și funcțiile inteligente de gestionare a datelor vor fi considerate un plus.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție apelul de propuneri (click aici), în limba engleză, care conține toate informațiile necesare.

Precizăm că aplicațiile se trimit în mod electronic, accesând link-ul: https://becultour.eu/hackathon

De asemenea, vă rugăm să consultați glosarul de termeni utilizați în cadrul proiectului Be.CULTOUR accesând link-ul următor: https://becultour.eu/glossary

Pentru detalii suplimentare despre acest apel de propuneri, vă rugăm să ne contactați la adresele de email rpintilescu@adrnordest.ro și alexandra.albu@adrnordest.ro

Informații despre proiectul Be.CULTOUR

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est derulează proiectul internațional Be.CULTOUR,  un proiect de cercetare privind identificarea soluțiilor inovatoare de dezvoltare durabilă a turismului cultural, pe tema Rutei cultural-turistice „Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, care cuprinde 29 de obiective turistice din județele: Bacău, Neamț, Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui și din Republica Moldova. În 2019,  ruta a fost definită și inclusă în lista rutelor cultural-turistice transnaționale, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din România și Agenția de Investiții din Republica Moldova.

Proiectul Be.CULTOUR vine în sprijinul acțiunilor derulate până în prezent de cele două instituții, privind această rută, prin elaborarea unui „Plan de Acțiune 2023 – 2027 al Regiunii Nord-Est România pentru dezvoltarea turismului cultural circular pe tema rutei culturale Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt în România și în Republica Moldova”, care să identifice și să creeze un portofoliu de inițiative inovative de dezvoltare și promovare a rutei menționate. Zona pilot formată din Regiunea Nord-Est România și Republica Moldova a fost selectată la nivel european ca zonă de cercetare relevantă și face parte din cele 6 zone pilot care vor fi prezentate în septembrie 2022 la Bruxelles, într-un hackaton în care vor fi premiate cele mai inovatoare proiecte ce vor fi cuprinse în planurile de acțiune aferente fiecărei zone.

Proiectul Be.CULTOUR se desfășoară în perioada 2021 – 2023, este implementat de un consorțiu format din 15 organizații din 10 țări și este finanțat prin Programul Orizont 2020.  Obiectivul general al Be.CULTOUR este de a crea și testa inovații durabile pentru turismul cultural, utilizând principiile economiei circulare, prin metodologii de inovare colaborative și strategii de investiții îmbunătățite. Rețeaua transfrontalieră de inovare ce va fi creată prin proiect va sprijini dezvoltarea rutei culturale și va pune accent pe: documentarea și adăugarea unor obiective noi în rută, relevante și care nu au fost incluse inițial, crearea de proiecte noi care să conducă la regenerarea zonelor și peisajelor culturale, creșterea economică incluzivă, bunăstarea și reziliența comunităților locale, protecția mediului, cooperarea eficientă la nivel transfrontalier, regional și local.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la: https://www.becultour.eu/

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitatie de participare cu ofertă în vederea în atribuirii contractului ”Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students” în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”, coduri CPV: 79952000-2 ”Servicii pentru evenimente”, 55110000-4 ”Servicii de cazare la hotel”

1)       Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, având sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, inițiază Procedura Proprie în vederea încheierii contractului de achiziție publică de „Servicii necesare organizării evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”  în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, Rubik Hub”.

2)       Obiectul contractului îl reprezintă achizitia de servicii în scopul organizarii evenimentului „TechIdeas by InfoEc Students”, în perioada 08 – 10.04.2022, în Piatra Neamț, la sediul Rubik Hub:

 • Servicii de cazare într-o singură structură de cazare în perioada 7-11 aprilie 2022;
 • Servicii închiriere autocar cu șofer, pentru asigurarea transferului studenților participanți, de la Hotel Ceahlău la Rubik Hub și retur, în perioada 8 – 10 aprilie 2022;
 • Servicii foto-video în perioada 8 – 10 aprilie, cu aparatură profesională de specialitate, inclusiv personal 2 ore /zi – în intervalul orar 9.00- 20.00;
 • Decont transport intern (carburant), confom cerințelor autorității contractante din Caietul de Sarcini.

3)       Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.04.2022, ora 23:00;

4)       Limba ofertei: Limba română;

5)       Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare și comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)       Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor: 05.04.2022, ora 09.00;
 • Data estimată de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dacă este cazul): 05.04.2022-06.04.2022;
 • Data estimată de semnare a contractului: maxim 06.04.2022.

7)       Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: până la data de 03.05.2022;

8)       Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)       Nu se accepta oferte alternative.

10)       Valoarea estimata a achizitiei publice: 10.120,00 lei fără TVA. Sursa de finantare: Surse proprii.

11)       Condiții de calificare:

 1. Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
 2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 3. Neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 4. Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința este valabilă și pentru eventualii ofertanți asociați și subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016);
 5. Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

12)       Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

13)       Caietul de sarcini, care conține specificațiile tehnice minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta în întocmirea ofertei precum si alte documente necesare pentru achizitia în cauză, sunt publicate pe site-ul https://www.adrnordest.ro/informatii-de-interes-public/anunturi-achizitii-publice/ și în secțiunea Publicitate Anunțuri din SEAP (https://e-licitatie.ro/ )

14)       Oferta depusă va conține cel puțin următoarele documente:

 • Formularul 1 – Împuternicire (dacă este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă şi protecţia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (dacă este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (dacă este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Ofertă ;

Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiară detaliată;

 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnică;
 • Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare;
 • Orice documente pe care ofertantul le consideră relevante în evaluarea ofertei.

Atentie! Dacă este cazul, Formularele 2, 3, 4, 5 și 6 se vor prezenta și pentru eventualii ofertanți asociați/ subcontractanti, insoțite de acordurile de subcontractare/asociere.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop și se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizată la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie

II. Caiet de Sarcini TechIdeas 2022

III. Formulare si Modele TechIdeas 2022

IV. Model de Contract TechIdeas 2022

Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

10
NOUTĂȚI

Prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Regio.Digi.Hub

O delegație a Centrului Regional de Studii Nord-Est s-a deplasat la Ruse, Bulgaria, în perioada 23-24 martie 2022, pentru a coordona prima întâlnire transnațională a proiectului Regio.Digi.Hub.  

Întâlnirea și-a atins obiectivele stabilite, iar participanții s-au implicat activ în activitățile propuse. Au fost discutate toate detaliile referitoare la implementare proiectului, iar delegația ADR Nord-Est, în calitate de lider de parteneriat, a facilitat comunicarea între organizațiile participante.

Având o vastă experiență în implementarea proiectelor, membrii consorțiului de proiect au propus o serie de instrumente de evaluare, au planificat toate activitățile și au convenit asupra termenelor limită propuse de către coordonator pentru următoarele activități din primul an al proiectului.

Această primă întâlnire a reprezentat și o oportunitate de networking a partenerilor și de valorificare a oportunităților proiectului.

Proiectul Regio.Digi.Hub își propune dezvoltarea unui suport de curs și a unei platforme educaționale dedicate inovației în sectorul dezvoltării regionale, pentru a sprijini și optimiza sistemul educațional VET în domeniul dezvoltării regionale.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de doi ani și parteneriatul de proiect este format din 8 organizații din 6 țări europene:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – România (lider proiect);
 • Politeknika Ikastegia Txorierri – Spania;
 • Budakov Films EOOD – Bulgaria;
 • Agenția Regională Backadoo Novi Sad – Serbia;
 • IDEC – Grecia;
 • Rusenka Targovsko Industrialna Kamara – Bulgaria;
 • BSC, Poslovno Podporni Center – Slovenia;
 • Atlantis Engineering AE – Grecia.
energie
NOUTĂȚI

Sesiune de informare în cadrul Programului Energie în România

Joi, 31 martie, între orele 14:00 și 15 :30, va avea loc, online, o sesiune de informare pentru un apel din cadrul Programului Energie în România. Evenimentul este găzduit de Innovation Norway ca parte a Programului Energie în România, finanțat de Norvegia, Islanda și Liechtenstein prin Granturile SEE și Norvegia. Această sesiune de informare va fi urmată de un program de matchmaking între entitățile române și cele norvegiene interesate de cooperare, care va dura până în luna aprilie. Invitația la sesiunea de informare se adresează reprezentanților instituțiilor, organizațiilor sau companiilor care ar dori să solicite finanțare în cadrul Mecanismelor Financiare Grant SEE și Norvegia.

Apelul urmărește să sprijine conștientizarea, formarea și dezvoltarea competențelor cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică (măsuri ușoare), prin granturi între 50.000 EUR și 200.000 EUR per proiect.

Evenimentul digital va avea următoarea agendă:

 • Prezentarea Programului Energie în România
 • Prezentarea Apelului „Creșterea cunoștințelor privind energia regenerabilă, eficiența energetică – Sensibilizarea publicului larg și Formare”
 • Prezentare financiară
 • Întrebări și răspunsuri
 • Matchmaking

Programul Energie în România pune la dispoziție 3 milioane de euro pentru proiectele de formare și conștientizare privind energia regenerabilă și eficiența energetică din România. Este un parteneriat de proiect bilateral între statul donator (Norvegia) și statul beneficiar (România). În România, Innovation Norway este Operatorul de Fond al Programului Energie. Domeniile prioritare ale Programului Energie sunt energia regenerabilă, eficiența energetică, cercetare și dezvoltare, instruire și conștientizare.

Mai multe detalii pot fi găsite aici:

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

[actualizat clarificari] Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”, CPV 79952000-2

Actualizare 25.03.2022
Solicitari de clarificari si raspunsuri cu privire la documentatia de atribuire a contractului  „ Servicii organizare „Conferința ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”

Solicitare de clarificari inregistrata la achizitor cu nr.2648/24.03.2022:
In vederea participarii la achizitii de servicii pentru Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”, va rog sa clarificati:
–  minim 10 ecrane led din care ecranul central sa aibă suprafata aproximativa de 8 metri lungime si 5 metri lățime si un pixel pitch de maxim 3,9 milimetri, rezolutie min HD;
Ce dimensiune trebuie sa aiba celelalte ecrane?
Raspuns:
Avand in vedere serviciile de realizare ale materialului video animat de promovare solicitate, celelalte 9 ecrane led necesare prezentarii acestuia, ar trebui sa fie de aproximativ  L xl=7 x 7 m, pixel pitch de maxim 3,9 milimetri, rezolutie min HD . 
–––––––––

Solicitare clarificare inregistrata la achizitor cu nr. 2685/25.03.2022 (referitor la raspunsul la solicitarea de clarificare nr.2648/24.03.2022):
Putem construi un ecran de 7x7m insa va fi un format foarte atipic, va fi exact un patrat, cu aspectul 1:1, nicidecum un aspect apropiat de 16:9, cum este cel central de 8x5m.
Prin urmare, fiecare ecran din cele 9 trebuie sa fie de 7x7m sau daca un ecran de 7x7m in care sa punem 9 semnale de imagine?
Daca se doresc 9 ecrane de 7x7m adica 9x49mp = 441mp + cei 40mp de la ecranul central, adica un total de 481 metri patrati de led iar noi avem o sala de 850 mp (conform caiet de sarcini). Adica jumatate din capacitatea salii va fi ocupata de ecrane, practic  nu vom mai avea loc pentru celelalte cerinte…aranjament sala, zona de expozitie , zona catering etc. Va solicitam sa clarificati explicit dimensiunea ecranelor, astfel incat sa nu se lase loc de interpretari si presupuneri.
Se va da acelasi semnal pe toate ecranele sau fiecare ecran va avea semnalul lui ?
Raspuns:
Sunt necesare minim 10 ecrane led din care ecranul central sa aibă suprafata aproximativa de 8 metri lungime si 5 metri lățime si un pixel pitch de maxim 3,9 milimetri, rezolutie min HD, iar celelalte minim 9 ecrane sa aiba suprafata aproximativa de 7 x7 m, de maxim 640 x 640 Px . Sala de minim 850 mp, ar trebui sa aiba o inaltime suficienta sa permita amplasarea acestora, astfel incat sa permita amenajarea zonelor conform solicitarii.
Continutul redat in ecrane va diferi pe parcursul evenimentului. Vor fi momente in care va fi redata aceeasi grafica in mai multe ecrane, respectiv vor fi momente in care fiecare ecran va reda continut diferit fata de celelalte (semnal diferit).
–––––––––

Solicitare clarificare inregistrata la achizitor cu nr.2679/24.03.2022:
1. In cazul in care hotelul are o capacitate mai mica de locuri decat cele 200 solicitate, se poate lua in calcul o parcare publica din imediata vecinatate?
Raspuns:
Poate fi luata in calcul o parcare publica, din imediata apropiere a locului de desfasurare a Conferintei ( maxim 10 minute de mers pe jos), in conditiile in care eventualele costuri ale parcarii sunt incluse in valoarea serviciilor de inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare, precizate in caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine detalii cu privire la aceste aspecte.

2. Daca data de 14 aprilie este clara sau poate suferi modificari?
Raspuns:
Data de 14 aprilie 2022 este ferma, in conditiile in care nu exista masuri legislative/guvernamentale (cauzate de conditii pandemie, razboi, etc) de instituire a starii de urgenta la nivel de tara/ localitate.
–––––––––

Solicitare clarificare inregistrata la achizitor cu nr.2622/23.03.2022:

1. Va rugam sa ne clarificati  cu cate zile inainte de eveniment se poate active aceasta clauza?pentru a putea rezerva/securiza locatie, prestatorul are la randul lui cluaze de reziliere si plateste un avans si penalitati.
*In situatia in care, urmare a masurilor guvernamentale instituite la nivel de oras/tara, va fi imposibila organizarea acestui eveniment, autoritatea contractanta va putea denunta unilateral contractul de prestari servicii, sub conditia notificarii prestatorului cu cel putin 1 zi inainte de momentul rezilierii.
Raspuns:
Cel mai tarziu cu 1 zi inainte de eveniment se poate activa clauza de denuntare unilaterala avand in vedere situatiile de urgenta instituite de entitatile abilitate la nivel de tara/ localitate. Asemenea situatii presupun ca orice alti potentiali parteneri/clienti trebuie sa respecte masurile impuse.

2. Capacitate sala- va rugam sa ne confirmati ca sala ofertata trebuie sa poata acomoda maximum 1.000 persoane ca clauza de descalificare sau se pot oferta si Sali cu capacitate mai mica(500-600 persoane)?
Raspuns:
Sala/ locatia propusa, trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice minime din caietul de sarcini, punctul 1 Servicii inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare, respectiv:

 • „suprafața locație: minim 850 mp;
 • capacitate locație: minim 300 persoane- maxim 1000 persoane, pentru a găzdui numărul comunicat de participanţi pentru eveniment, în condiţii bune, fără a fi aglomerat”

Consideram ca o  sala cu o capacitate  mai mica nu ar putea permite amenajarea ei cu o zona expozitionala, cu o zona principala unde se vor derula sesiunile plenare si workshopurile  dedicate Conferintei si  cu o zona de catering, asa cum sunt ele detaliate in Caietul de Sarcini.

3. In data de 13 aprilie 2022, Prestatorul va realiza montajul si probele necesare pentru echipamentele solicitate in vederea organizării Conferinței ROStartup ce se va desfășura pe 14 aprilie 2022.
Pentru a putea face montajul si probele necesare din data de 13 aprilie este necesara inchirierea salii pentru minim alte 6 -8 h. Va rog sa ne confirmati acest lucru.
Raspuns:
Propunerea tehnica depusa de ofertanti trebuie sa raspunda la toate cerintele tehnice minime solicitate, in acest caz, la punctul 1 Servicii inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare. Toate costurile privind serviciile solicitate, se considera a fi incluse in pretul contractului. Propunerea tehnica va contine detalii cu privire la aceste aspecte. Se doreste in acest fel eliminarea oricarei probleme tehnice care ar putea interveni pe parcursul derularii evenimentului.

4. Serviciile cazare speaker se pot face si la hotelul in care are loc conferinta?
Raspuns:
Serviciile de cazare pot fi asigurate  la  hotelul propus, daca toate cerintele tehnice minime din caietul de sarcini, de la punctul 1. Servicii inchiriere si amenajare sala cu dotarile corespunzatoare, sunt indeplinite.


22.03.2022 – Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”, CPV 79952000-2

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt,   str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica  „ Servicii organizare „Conferinta ROStartup” in data de 14.04.2022, in Municipiul Bucuresti”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii in scopul organizarii Conferintei ROStartup:
–  Inchiriere si amenajare sala de eveniment;
–  Servicii catering ( 2 x pauze cafea, 1 x pranz si 1x cina);
–  Servicii  foto- video;
–  Realizare materiale promovare;
–  Servicii realizare videoclip animat de promovare;
–  Realizare panouri de semnalizare;
– Servicii publicare articol de promovare online;
–  Decont remuneratie speakeri/ facilitatori;
–  Servicii cazare in perioada 13-15 aprilie 2022;
– Decont transport aerian intern si international;
–  Decont transport intern (combustibil);
– Servicii restaurant pentru data de 13 aprilie 2022 si pentru data de 14 aprilie 2022;
– Servicii interpretare simultana limba engleza.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.03.2022, ora 8:00;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de  e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 28.03.2022, ora 09:00;
– Perioada estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 28.03.2022-31.03.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 01.04.2022.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Valoarea estimata a achizitiei publice: 332.481,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: surse proprii.

11)   Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)   Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta  tehnico-financiara depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: monica.lutz@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport:
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de Contract
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii

2
NOUTĂȚI Reporter Regio SLIDER

Drumul lânii, de la Piatra Neamț în America, via REGIO

Reporter REGIO: episodul 1

Drumul lânii, de la Piatra Neamț în America, via REGIO

Povești de succes, posibile cu sprijinul Regio Nord-Est 2014-2020

 

Oana și Cătălin Tatu au construit o afacere de familie în care au ridicat produsele din lână la nivel de artă cu multă pasiune, dăruire și… fonduri europene. Ideea antreprenoriatului a încolțit de mult timp, doar că nu reușeau să se pună de acord asupra unui proiect. Pe principiul ”totul se întâmplă cu un motiv”, au descoperit lâna, beneficiile ei și potențialul neexploatat exact atunci când au avut nevoie. Este genul de poveste de succes a unor oameni care au pornit de jos și au reușit, împreună, să construiască o afacere durabilă, cu materiale 100% naturale, manufacturate pe plan local, în Piatra Neamț și cu mari perspective de viitor.

Cum a început totul?

Cătălin și Oana erau într-un moment al vieții lor fără prea multe posibiltăți financiare, cu un copil mic și cu un apartament achiziționt recent prin credit. Fetița lor dormea pe o saltea de care nu erau foarte mulțumiți așa că au decis să pună deasupra o plapumă ”de la bunica”, din lână. Doar că aceasta aluneca foarte tare. Așa că au hotărât să o ducă la un atelier local să îi pună un doc. A fost atât de bună și copilul dormea atât de bine, încât au hotărât să mai facă una. Doar că, între timp, atelierul local se închisese din lipsă de comenzi. Atunci, Cătălin a hotărât să facă el însuși una, ce poate fi atât de greu?

S-a dovedit a fi greu. Pentru că nu se găsea… lâna, un produs atât de tradițional în România și folosit de generații ani la rând. A început să caute, să studieze, să afle cât mai multe despre lână. Așa a descoperit o piață foarte ofertantă și în plină dezvoltare, în străinătate. În România… mai deloc. A fost acel moment când ambii au spus ”Asta e!”. Până la momentul respectiv, amândoi erau în căutare de idei de a face ceva pe cont propriu, dar niciunul nu îmbrățișa ideea celuilalt. „Am cumpărat o lână care ne-a umplut boxa de molii. Nu era bine, ne-am dat seama că nu merge orice fel de lână. Și am început să studiem. Noi tot citeam și citeam și în momentul în care am aflat de piața din America am zis că putem și noi să facem”, își amintește Oana. Văzând potențialul, Cătălin s-a dus la firmele care s-au închis din cauza crizei din 2009-2010 și a cumpărat o mașină de cusut second-hand și o masă de croit. Se întâmpla undeva prin 2011.

 

 

„Am îmbrăcat lâna într-o formă modernă”

Ambii antreprenori au copilărit cu bunici care creșteau oi, care au scărmănat lâna, care aveau război de țesut în casă. Cătălin, inginer textilist și Oana, om de marketing, s-au completat foarte bine în renașterea unei culturi. Cumva, s-au legat toate, pentru că nu doar că știau să coasă, dar au știut să creeze o poveste în spatele lânii. Până la Revoluție românii foloseau lâna, dar s-a aruncat totul când au ajuns pe piață produsele din import. „Este ca o axiomă care nu trebuie demonstrată, că lâna este benefică în comparație cu materialele sintetice. Produsele sintetice dezvoltă alergii. Copilașii care, pe vremuri, dormeau în covată, în blană de miel, cu șosete împletite nu făceau alergii. Am crezut în noi că putem și ne-am dat seama că vom reuși dacă renaștem nevoia de lână. De ce a fugit lumea de plăpumile vechi de lână? Că sunt grele, că înțeapă, că miros, deci a trebuit să reinventăm lâna, să o îmbrăcăm într-o formă modernă. Visul meu a fost să nu fie diferență între o pilotă ușoară, vaporoasă și pilota de lână, având experiența plăpumilor tradiționale. Am dezvoltat un produs care să aibă lână, dar care să fie modern. Și nu s-a putut face decât cu lână merinos, care e moale și fină”, povestește Cătălin.

Cu mașina de cusut second și masa de croit la parterul blocului în care locuiau, Cătălin s-a apucat de cusut, după programul de serviciu. La început, au făcut un PFA, un magazin online și o pagină de Facebook, Confort Merino, care le aduceau în jur de 7-8 comenzi pe lună.

Online i-a găsit un antreprenor din Marea Britanie care voia să înceapă o afacere, dar nu dorea volum mare și avea nevoie de flexibilitate. A cerut niște mostre, i-au plăcut și le-a propus o colaborare. Când au văzut că se concretizează parteneriatul, Oana și Cătălin au căutat un furnizor de lână stabil și s-au ocupat de toate actele necesare exportului. Au înființat SANODOR SRL, au intrat în lista exportatorilor,  astfel că în momentul în care au trimis prima comandă, în Vinerea Mare din 2014, toate actele erau pregătite. „Împreună cu colaboratorul din Marea Britanie, ne-am dezvoltat foarte mult produsele într-un an de zile, le-am adus la un nivel calitativ în așa fel încât să nu fie nicio diferență între produsele noastre și cele de pe piața din UK. În Marea Britanie lumea este foarte deschisă la produsele din lână, sunt multe ONG-uri, există o cultură a lânii. Chiar prințul Charles are un ONG, care se numește The Campaign for Wool și care s-a dezvoltat la nivel mondial. Se încurajează piața lânii de la crescutul oilor până la magazinul care vinde produsul final, pături, îmbrăcăminte, pilote”, spune Oana.

Nevoia de mai mult

Timp de mai bine de 4 ani, cei doi au făcut naveta lângă Târgu Neamț, în satul Vânători, la o firmă de confecții pentru a folosi mașina lor de matlasat. Au început această colaborare pentru că nu dețineau o astfel de mașină, iar comenzile erau în creștere. Dacă firma avea comenzi multe, trebuia să aștepte. Uneori se rugau de angajați să rămână peste program ca să își facă și ei pilotele. Din cauză că mașina de matlasat era un aparat vechi, second hand, mai dădea erori, cosea greșit și trebuia desfăcut tot produsul. Se întâmpla destul de des să păteze cu ulei, astfel încât deveniseră specialiști în a curăța marginile pilotelor. Una din trei se păta sau se murdărea cu negru de la sistemul de prindere, oricât de atent s-ar fi lucrat. Dar așa au crescut și au învățat, cu firma din Târgu Neamț. „A fost o colaborare frumoasă, dar știam că dacă vrei mai mult trebuie să facem ceva”, povestește Oana.

În 2016 au fost prima oară la un târg în străinătate ca expozanti. Asta a fost șansa lor, spun ei, uitându-se în urmă. Deși costa foarte mult participarea la un astfel de târg, era necesară prezența pentru a te lua în serios furnizorii și pentru a cunoaște clienți noi. Acolo au dobândit cunoștințe noi, au făcut schimb de know-how și au învățat cum să își facă produsele mai bune. Veneau de la târguri cu ”ochii deschiși”. Așa se face că după participarea la un târg din Germania, Cătălin s-a întors acasă cu gândul că afacerea lor are un potențial fantastic și poate să crească. Doar că îi oprea ceva: mașina lor proprie de matlasat. Aici au apărut pentru prima dată în discuții fondurile europene și cât s-ar putea dezvolta cu ajutorul lor. S-au interesat și au aflat că era apel deschis pe Axa 2, Prioritatea 1. „Am zis că asta e șansa noastră! O mașină din Europa costa în jur de 100 mii euro, iar alea din China în jur de 20 mii. Am zis că dacă ne iese bine, dacă nu, cu contribuția noastră care trebuia să fie 20 mii euro cumpăram mașina din China și asta e. Măcar să încercăm. La momentul respectiv eram însărcinată și a trebuit să întrerup munca și să rămân acasă, la orizontală. Mi-am pus latopul pe burtă și am început să fac planul de afacere. Am primit schița planului de afaceri de la consultant și am așezat pe hârtie toate gândurile noastre, de la dezvoltare, la clienți și concurență. 80% din ce am scris acolo atunci, este și acum valabil. N-am să uit niciodată cum am scris acel plan de afaceri, cu măsuța de laptop pe burta care creștea. Și am tot scris, până în luna mai, până am născut”, își amintește Oana, cu bucurie în ochi. În noiembrie 2016 s-a depus proiectul, în noiembrie 2017 s-a semnat contractul și în august 2018 au avut utilajul de matlasare. Sunt niște date pe care amândoi le rețin cu mare precizie pentru că au trăit cu emoție fiecare etapă până la finalizarea proiectului. „Când au început să vină la vizite experții de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, ne-am dat seama că se aprobă, simțeam cum ne apropiem. N-am să uit mirarea domnului care a venit prima dată la vizită. Aranjasem tot spațiul, calculat, în funcție de mașina de matlasat. Restul mașinilor de cusut le-am pus de jur împrejur, dar spațiul acela era gol. ”Și aici ce e?” ”Mașina de matlasat care trebuie să vină”, atât eram de încrezători”, spune Oana.

Antreprenorii Tatu spun că fondurile europene i-au ajutat foarte mult să se dezvolte, le-au dat aripi. Era vitală pentru ei acea mașină de matlasat și, deși multe cunoștințe i-au descurajat, au aplicat pentru finanțare. Valoarea totală a proiectului a fost de 720.000lei, iar asistența financiară nerambursabilă a fost de 507.000 lei. Și-au luat mașina de matlasat dorită și încă o mașină de cusut performantă. „Informațiile pe care le primeam din afară despre finanțările europene erau mai mult să ne descurajeze. Dar a mers foarte bine. A trebuit să facem o grămadă de dosare, dar atât timp cât respecți ce scrie acolo și faci tot ce trebuie, merge totul lin. Totul a fost foarte ok și corect. Ne-au ajutat mult cu sfaturi cei din ADR Nord-Est, am avut o comunicare foarte bună cu ei și am avut discuții constructive. Au fost răbdători și înțelegători și ne-au explicat când am avut nevoie. Au vrut mereu să ajute. Toate echipele care au venit în control au fost ok”, povestește Oana.  

Din România către America, via Piatra Neamț

Recent s-au mutat într-un sediu nou, mult mai mare și încăpător pentru producție. Au trecut de la „one man show” la 12 angajați și se declară echipă completă pentru o perioadă bună de timp. În acești ani, exporturile s-au concretizat în America, Marea Britanie, Spania, Belgia, Danemarca, Olanda, sunt în discuții cu o firmă mare din Canada și visează să intre pe piața din zonele arabe, Asia, Japonia. Cifra de afaceri e în continuă creștere, 4 milioane de lei în 2021 față de 1,3 milioane în 2019. Și piața din România merge surprinzător de bine. Au creat o comunitate foarte frumoasă pe Confort Merino, iar fiecare an a depășit așteptările pe partea de vânzări. În 2020, în plină pandemie, au creat un brand nou, Valeria Home, un magazin online disponibil la nivel mondial. Confort Merino țintește direct produsele din lână merinos, sub brandul Valeria Home se regăsesc produse pentru pat din materiale naturale, in, cânepă, mătase. Deși sunt la început de drum cu Valeria Home, vin comenzi din Grecia, Germania, Franța și America.

Cu ajutorul utilajului de matlasare au totul ”in house”, de la concept la atelierul de creație. Au atât de multã încredere în calitatea produselor lor, încât oferă o perioadã de 30 de zile în care produsele pot fi testate, iar dacă acestea nu sunt după așteptări, le înlocuiesc sau se returnează suma achitatã.    

Soții Tatu spun că ar aplica oricând, din nou, la un proiect pe fonduri europene. „Fondurile europene sunt extraordinar de bune. Cine a renunțat sau nu a aplicat ori i-a fost frică, ori nu s-a simțit pregătit. Într-adevăr, sunt dosare de făcut, dar dacă pentru tine contează foarte mult obiectivul final, nu mai contează. Noi aveam mare nevoie de acel utilaj, era singura noastră șansă și îl puteam obține doar prin fonduri europene”, mărturisește Oana. Cătălin spune că „foarte multe afaceri bune nu au abilitatea și capacitatea de a gândi un proiect cu finanțare de la UE. Ei ar putea să scaleze afacerea foarte ușor accesând fondurile. Sunt afaceri foarte bune, de familie, cu produse de foarte bună calitate, dar care sunt într-o stare latentă de dezvoltare. Trebuie identificate afacerile astea și atrase către fondurile europene”.

Reporter REGIO este o nouă inițiativă ADR Nord-Est, care are în prim-plan promovarea proiectelor de succes ale beneficiarilor noștri, proiecte care au reușit să iasă în evidență aducând plus valoare și impact în comunitate. Într-o perioadă în care predomină știrile negative, vă propunem spre lectură povești frumoase, dar adevărate, menite să întărească credința că „se poate”! Fii parte din poveste!

Ești beneficiar Regio? Lasă-ne să-ți spunem povestea.

Contactează-ne pentru detalii la info@adrnordest.ro

NEB_logo_small_square
NOUTĂȚI

Apel pentru implementarea Noului Bauhaus European

DG REGIO lansează, pe 30 martie, un apel pentru implementarea Noului Bauhaus European. Apelul se numește „Sprijin pentru inițiativele locale Noul Bauhaus european” și se adresează autorităților publice locale din localitățile cu mai puțin de 100 de mii de locuitori.

20 de proiecte din Uniunea Europeană vor primi sprijin din partea unui grup de experți interdisciplinari pentru a facilita adoptarea și implementarea elementelor Noului Bauhaus european: sustenabilitate, estetică și incluziune.

Mai exact, prin acest apel competitiv se caută proiecte menite să transforme viața de zi cu zi, în conformitate cu principiile Noului Bauhaus european. Contribuția adusă la această inițiativă va fi în următoarele patru domenii de acțiune:

 • Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente, ținând cont de economia circulară și de reducerea emisiilor de carbon;
 • Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 • Adaptarea și transformarea clădirilor prin soluții la prețuri accesibile;
 • Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.

Termenul de depunere a proiectelor este 22 mai 2022.

Noul Bauhaus european face din European Green Deal o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tangibilă pentru toată lumea, promovând transformarea și adaptarea orașelor din întreaga Europă prin locuri frumoase, sustenabile și incluzive. Este o inițiativă bazată pe:

 • Sustenabilitate – promovează obiectivele climatice, circularitatea, poluarea zero și biodiversitatea
 • Estetică – crește calitatea experienței și a stilului dincolo de funcționalitate
 • Incluziune – promovează valorizarea diversității și accesibilității.

Mai multe detalii despre apel puteti citi aici: New European Bauhaus Local Initiatives (ramboll.com)

Despre inițiativa Noul Bauhaus european aici: https://pro.europeana.eu/page/new-european-bauhaus

regio-2021
NOUTĂȚI

Aviz de mediu pentru POR Nord-Est 2021-2027

Conform prevederilor HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a emis Avizul de mediu nr. 83 / 23.03.2022 pentru  Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027. Documentele care au stat la baza emiterii avizului de mediu au fost publicate în pagina de web a MMAP la adresa www.mmediu.ro/categorie/por-nord-est/389

Avizul de mediu poate fi consultat aici.

since-2008-een
EEN NOUTĂȚI

Din 2008 am ajutat 2,9 milioane de IMM-uri să inoveze și să crească la nivel internațional

1
NOUTĂȚI SLIDER

Muzeul „Vasile Pogor” din Iași, restaurare de 6,4 milioane de lei prin REGIO

Luni, 21 martie, a avut loc evenimentul de finalizare a proiectului de restaurare a Muzeului „Vasile Pogor” din Iași. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 5- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Valoarea totală a proiectului este de 6,7 milioane lei, din care 6,4 milioane lei finanțare nerambursabilă.

Muzeul a fost reamenajat în jurul Societății Culturale „Junimea” și, atât prin mijloace clasice, cât și digitale de expunere, reconstruiește o imagine a istoriei locului, a casei și proprietarilor, a Iașilor de altădată și a atmosferei junimiste. Soluțiile arhitecturale și tehnice alese au urmărit îndeplinirea celor mai importante obiective prin redarea circuitului turistic a celor două încăperi semnificative prin vechimea lor, acoperite cu bolți „a vella”. A fost refăcută pardoseala de parchet decorativ în Sala Junimea, ușile au fost restaurate, iar tâmplăria ferestrelor a fost înlocuită. Elementele decorative ale fațadelor au fost restaurate de către specialiști. A fost reconfigurat accesul secundar pentru persoanele cu dizabilități și s-a inclus un lift interior care să faciliteze legătura pe verticală între spații. De asemenea, s-a reamenajat și parcul prin crearea unei zone destinate spectacolelor în aer liber.

Directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Vasile Asandei, a participat la evenimentul de finalizare a proiectului și a menționat că „Este un muzeu de inimă pentru ieșeni și nu numai, un obiectiv foarte important pentru Programul Operațional Regional și pentru Consiliul Județean Iași. El este foarte bine realizat și m-am bucurat să văd că este o lucrare de foarte bună calitate. Nu pot decât să mă bucur și chiar am ținut să vin la acest eveniment pentru că este o ocazie să demonstrăm că aducem proiectele la final și ne putem bucura de ele. A fost o mare muncă cu cifre, proceduri, achiziții și documente. Această regiune este una cu multe nevoi, dar și cu multe oportunități. Ar trebui să reînnoim spiritul Junimiștilor și să ajutăm tinerii să-și dezvolte profesii, să rămână aici, în slujba societății”.

Aceasta este una dintre clădirile simbol ale Iașului și ale societății ieșene. Muzeul „Vasile Pogor” a fost printre primele case sau chiar prima casă particulară iluminată electric din orașul nostru. Descrie efervescența de cugetări și principii care s-au născut sub acest acoperiș. Aici a prins și a viețuit societatea Junimea și revista «Convorbiri Literare». Mă bucur că după foarte mulți ani avem posibilitatea să redeschidem acest frumos muzeu. Acești pereți păstrează 172 de ani de tradiții, de idei și decizii politice care au marcat destinul Iașului nu doar din punct de vedere cultural, literar, ci și administrativ și politic. Acești pereți au văzut evoluția acestui frumos oraș românesc, este un privilegiu să putem avea astăzi acest spațiu al creației”, a declarat Costel Alexe, Președintele Consiliului Județean Iași, în cadrul conferinței de presă.

„Casa cu ferestre luminate” din inima oraşului Iaşi este cea în saloanele căreia îşi dădeau întâlnire câteva dintre personalităţile care au marcat istoria României moderne: Maiorescu, Alecsandri, Xenopol, Conta, Caragiale, Eminescu, Slavici, Creangă şi mulţi alţii. Pe atunci, această casă aparţinea lui Vasile Pogor, unul dintre fondatorii celebrei societăţi literare „Junimea”, şi a găzduit nenumărate şedinţe junimiste. De-a lungul timpului Casa Pogor a îndeplinit mai multe roluri: locuinţă privată (familiile Pogor, Moruzzi, Brătianu), comandament militar, sediul unor instituţii de stat, iar în data de 26 decembrie 1972 a devenit Muzeul „Vasile Pogor” din cadrul Complexului Muzeistic Iaşi.

Muzeul „Vasile Pogor” se redeschide publicului din 22 martie, după o pauză de trei ani, cât au durat lucrările de restaurare.