7 februarie 2022

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Achiziție directă – Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de Servicii de curățenie spațiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamț

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de Servicii de curatenie spatiu Rubik Hub, Aleea Tineretului, nr. 26, Piatra Neamt.

2)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 11.02.2022, ora 23:59;

3)      Limba ofertei: Limba romana;

4)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.
De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

5)      Calendarul estimativ al achizitiei directe:
– Data de deschidere a ofertelor: 14.02.2022, ora 09:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, inclusiv comunicare rezultat, dupa caz): 16.02.2022;
– Data estimata de semnare a contractului: 18.02.2022.

6)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 13.03.2022;

7)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.
In functie de numarul de oferte primit, RC/Comisia de evaluare poate solicita clarificari si ofertantilor de pe locurile urmatoare, in vederea scurtarii perioadei de evaluare a ofertelor.
Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).
Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate „oferte participante”.
Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8)      Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 89.705,00 lei fara TVA/surse proprii

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)   Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

a) Oferta financiara – va contine:
1.1.  Formularul 1 – Formular de Oferta
1.2.  Anexa la Formularul 1 – Propunere Financiara Detaliata
1.3.  Desfasuratorul de pret care sa cuprinda costurile cu personalul, costurile cu consumabilele (detergenti, produse de curatat, materiale pentru curatenie etc.), costurile indirecte, cota de profit si profitul.

b) Formularul 2 Propunere tehnica – conform punctului  Modul de prezentare a ofertei din Caietul de sarcini anexat prezentei invitatii, va contine urmatoarele:

–  Ofertantul va include in oferta tehnica o prezentare a operatorului economic.
–  Ofertantul va prezenta o descriere detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor:
         –   Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;
         –   Graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor (pentru operatiunile zilnice);
         –   Lista echipamentelor si masinilor profesionale de care dispune, utilizate de ofertant in prestarea activitatilor de intretinere si curatenie;
             Lista de ustensile si materiale/ materiale consumabile pe care le vom asigura si pune la dispozitia beneficiarului in vederea utilizarii in spatiile de lucru si prestarii serviciilor care fac obiectul contractului.
         –   Alte informatii considerate semnificative de ofertant pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din caietul de sarcini.

c) Formularul 3 – DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii

d) Formularul 4 – DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract   

e) Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 4).

Documente suport:
Caiet de sarcini
Contract
Formulare