17 iunie 2021

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de ”Servicii de Medicina muncii”, CPV 85147000-1

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de Medicina muncii”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti contractante (dar nu mai devreme de 01.07.2021), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:

 • Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
 • Examen medical periodic (anual);
 • Examenul medical la reluarea activitatii;
 • Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 24.06.2021, ora 23:55;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor:  25.06.2021, ora 09:30;
 • Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 29.06.2021;
 • Data estimata de semnare a contractului: 30.06.2021.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 24.07.2021;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare.

Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)    Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 14.072,00 lei fara TVA / Surse proprii

11)    Documente de calificare obligatorii solicitate:

a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt.

Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)    Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea                                nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Oferta ; Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
 •  Formularul 11 – Formular Propunere tehnica (care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini);
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Caiet de sarcini – servicii de medicina muncii
Formulare Medicina Muncii
Model de Contract Medicina Muncii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii MM