iunie, 2021

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE

Invitatie de participare cu oferta in vederea in atribuirii contractului Servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, CPV 79952000-2

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021”.

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de organizare eveniment – sedinta Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est in data de 07.07.2021, respectiv: servicii de aranjare/amenajare sala de sedinta, distributie materiale, furnizare, instalare si ajustare echipamente pentru proiectii in sala de sedinte, aranjare/amenajare spatiu de servit masa, servicii de masa pranz si pauza de cafea, in perioada desfasurarii evenimentului din data de 07.07.2021, pentru un numar minim de 30 persoane – numar maxim 45 persoane.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 05.07.2021, ora 11:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
– Data de deschidere a ofertelor: 05.07.2021, ora 11:30;
– Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 05.07.2021, ora 16:30;
– Data estimata de semnare a contractului: 06.07.2021.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 04.08.2021;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 4.050,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Proiect de asistenta tehnica finantat in cadrul Axei 12 Asistenta Tehnica POR 2014 – 2020 “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014 – 2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020 – 2021”.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa):
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 – Formular de Oferta
      Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 – Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

I. Documentatie proprie de achizitie.docx
II. Caiet sarcini Organizare CDR 7 iulie 2021.doc
III. Formulare si Modele Organizare CDR.doc
IV. Model de Contract Organizare CDR.docx
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii.docx

een-iunie
EEN NOUTĂȚI NOUTĂȚI

Ediția lunii iunie 2021 a Buletinului informativ realizat de ADR Nord-Est, Punct Local de Contact al Rețelei Enterprise Europe Network

Am revenit cu noi oportunități de afaceri în vederea internaționalizării afacerii Dvs. și alte câteva informații de interes pentru activitatea Dumneavoastră.

Dacă aveți solicitări sau oferte punctuale, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail: een@adrnordest.ro, persoană de contact: Liliana Baicu, Coordonator local.

Vă invităm să consultați și alte oportunități de afaceri accesând: https://een.ec.europa.eu/partners

Newsletter iunie 2021

noutati
NOUTĂȚI

Modificarea ghidului de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ordinul MIPE nr. 630/2021 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 22.06.2021.

Descarcă ghid actualizat 18.06.2021

business
NOUTĂȚI

Oportunități de colaborare România-India facilitate de ADR Nord-Est

Preocupată permanent de extinderea orizonturilor de cooperare pentru actorii din Regiunea Nord-Est, ADR Nord-Est și-a asumat misiunea de a identifica, facilita și contribui la dezvoltarea de parteneriate internaționale și inițiative pilot inter-regionale, care pot genera premisele unor transferuri de cunoștințe, bune-practici sau oportunități concrete de afaceri.

Cea mai recentă inițiativă în acest sens este semnarea Memorandumului de Înțelegere între Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Grupul de întreprinderi AMWORLD.

Grupul de întreprinderi AMWORLD este un grup de companii care cuprinde AMWORLD M&A, AMpay și AMWORLD Healthcare, M/S AMWORLD M&A și o firma de consultanță în tranzacții globale, angajată în servicii de consultanță financiară și strategică pentru companiile în creștere, dar și identificarea partenerilor strategici pentru proiectele lor. AMWORLD este o firmă de consultanță pentru creșterea proprietății private, specializată în strângerea de capital, pentru companiile publice și private, prin: achiziție, plasament privat și fuziune inversă.

Firma AMWORLD este specializată în servicii de fuziune și achiziție trans-continentală, acționând ca un catalizator care reprezintă clienții în aranjarea vânzării companiilor de pe piața medie. Pe lângă acestea, AMWORLD are o experiență vastă în crearea unui model de afaceri prin rețeaua de distribuție directă, dezvoltarea francizei globale și colaborări strategice, pentru a crește prezența globală.

Obiectivul acestui Memorandum de Înțelegere este constituirea și facilitatea unui cadru de colaborare dintre ADR Nord-Est și AMWORLD în următoarele sectoare cu potențial de specializare sau de dezvoltare: Agroalimentar, Automobile și auxiliare, Energie, Tehnologii de mediu, Sănătate și wellness,Turism, Industria lemnului, Tehnologia informației și Ingineria proceselor.

Cooperarea efectivă va consta în:

 • Poziționarea ADR Nord-Est ca agenție de promovare pentru atragerea investițiilor și facilitarea accesului la piața europeană a întreprinzătorilor din India în regiunea Nord-Est, cu sprijinul AMWORLD;
 • Poziționarea AMWORLD ca agenție de promovare pentru atragerea investițiilor, extinderea operațiunilor în India sau pe piața asiatică a întreprinzătorilor din regiunea Nord-Est, cu sprijinul ADR Nord-Est;
 • Facilitarea cooperărilor pentru dezvoltarea ecosistemului de start-up din cele 2 teritorii geografice vizate, asigurând, în acest sens, participarea incubatoarelor, a acceleratoarelor și a universităților antreprenoriale;
 • Facilitarea cooperărilor internaționale în domeniul dezvoltării regionale între ADR Nord-Est și entități din India (regiuni specifice: Statele Madhya Pradesh și Maharashtra, Tamil Nadu, Regiunea Capitalei de Nord) și Asia cu atribuții, obiective și responsabilități echivalente cu ale acesteia;

Cunoașteți bine preocupările noastre în domeniul atragerii de investiții străine, pe care ni le-am asumat și în fața Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Acest cadru de colaborare cu AMWORLD, creat de colegii mei, în afara unui program de finanțare, constituie o bună oportunitate pentru promovarea Regiunii Nord-Est în scopul atragerii de noi investiții străine, dar și pentru internaționalizarea afacerilor agenților economici din regiune interesați. Un accent deosebit al colaborării va fi pus pe dezvoltarea ecosistemului de start-up, pe animarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri în cele două teritorii” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

 

anunt-achizitie-publica
ACHIZIȚII PUBLICE NOUTĂȚI

Invitație de participare cu ofertă în vederea achiziției de ”Servicii de Medicina muncii”, CPV 85147000-1

1)      Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica Servicii de Medicina muncii”.

2)      Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de medicina muncii in vederea supravegherii sanatatii angajatilor ADR Nord-Est, pentru o perioada de 12 luni, incepand de la data semnarii contractului de ambele parti contractante (dar nu mai devreme de 01.07.2021), in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, prin efectuarea urmatoarelor prestatii:

 • Examenul medical la angajarea in munca pentru salariatii care sunt reincadrati ca urmare a pensionarii acestora, sau angajatii carora li se incheie un contract de munca cu timp partial, in cadrul unui proiect;
 • Examen medical periodic (anual);
 • Examenul medical la reluarea activitatii;
 • Evaluare risc maternal pentru angajatele care se incadreaza in prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

3)      Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 24.06.2021, ora 23:55;

4)      Limba ofertei: Limba romana;

5)      Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6)     Calendarul estimativ al procedurii:

 • Data de deschidere a ofertelor:  25.06.2021, ora 09:30;
 • Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 29.06.2021;
 • Data estimata de semnare a contractului: 30.06.2021.

7)      Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 24.07.2021;

8)      Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului conform criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, avand preturi egale, comisia de evaluare va solicita, prin clarificari, noi propuneri financiare.

Ofertantii vor transmite documente care contin noi preturi, oferta care va fi desemnata castigatoare fiind cea cu propunerea financiara cea mai mica.

9)      Nu se accepta oferte alternative.

10)    Valoarea estimata a achizitiei publice / Sursa de finantare: 14.072,00 lei fara TVA / Surse proprii

11)    Documente de calificare obligatorii solicitate:

a) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatoul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.
f) Certificatul de inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, partea a II-a, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, din care sa rezulte ca activitatea de medicina muncii este autorizata;
g) Certificatul de acreditare pentru Cabinetul medical de Medicina Muncii, emis de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt.

Atentie!
Ofertantii au obligatia de a se asigura ca autorizarile/acreditarile sa fie valabile pe toata durata contractului.
Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – g) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12)    Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea                                nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul);
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 3 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 – Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii;
 • Formularul 7 – Declaratie privind acceptarea Modelului de contract;
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul);
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul);
 • Formularul 10 – Formular de Oferta ; Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata;
 •  Formularul 11 – Formular Propunere tehnica (care va contine detalierea serviciilor si documente probante si declaratii conform solicitarilor din Caietul de sarcini);
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei.

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.)  vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Caiet de sarcini – servicii de medicina muncii
Formulare Medicina Muncii
Model de Contract Medicina Muncii
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii MM

 

1ae1ba4c-3bc2-4339-9eb7-dda90d41d99a
NOUTĂȚI

Descoperă ADR Nord-Est!

🔊Dacă te-ai întrebat vreodată cine suntem, ca organizație și ce facem în domeniul dezvoltării regionale, în Regiunea Nord-Est, … iată că acum poți afla!
👉🏻Am creat o scurtă incursiune de cunoaștere a organizației noastre, la care te invităm să iei parte și să descoperi imaginea de ansamblu a ceea ce facem concret în folosul Regiunii Nord-Est!
📹Video ‘Descoperă ADR Nord-Est’ îți oferă ocazia să afli sau să revezi informații corecte și complete ce îți pot fi de folos în activitatea proprie, curentă sau viitoare, să descoperi proiecte și inițiative care se întâmplă în Regiunea Nord-Est și de care poți beneficia şi tu!

🟡află cum ne pregătim pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027 și care este strategia pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est
🟡fii conectat și află cum poți beneficia de oportunitățile europene direct din Bruxelles
🟡află cum poți beneficia de asistență în accesarea piețelor internaționale, pentru afacerea ta
🟡beneficiază de suport pentru digitalizarea / transformarea digitală a companiei tale
🟡care sunt instrumentele suport care îți dau curajul să crezi în ideea ta și să investești în companie prin: educație antreprenorială, dezvoltarea capacității de inovare și conectarea cu sursele de finanțare potrivite, europene și guvernamentale
🟡beneficiază de servicii suport pentru transformarea ideii tale de afaceri într-o investiție de succes, prin Regio Nord-Est🟡află de programe care te încurajează să investești în oameni prin educație și formare profesională continuă
🟡îndrăznește să consideri antreprenoriatul ca o opțiune de carieră și accesează programele de consiliere și suport în crearea și dezvoltarea de startup-uri

IATĂ CARE SUNT PAȘII:
1. Urmărește video ‘Descoperă ADR Nord-Est’ și spune-ne, în comentarii, un lucru nou aflat / o informație care îți este de folos și pe care ai descoperit-o urmărind acest material video.
2. Fii generos! Împărtășește acest video și cu prietenii tăi, printr-un ‘share’! Dacă o doză de informație potrivită le poate pune ideea în mișcare, îți vor fi recunoscători!
3. Apoi, … rămâi conectat cu noi, deoarece îți vom răsplăti curiozitatea și generozitatea oferindu-ți șansa de a câștiga unul din cele 3 premii pentru dezvoltarea ta profesională:

PREMII:
1/VOUCHER pentru un 1 loc gratuit în cadrul programului de formare profesională acreditat ANC: MANAGER de PROIECT oferit de CRS Nord-Est

2/VOUCHER pentru 1 loc GARANTAT într-unul dintre programele on-line Rubik Hub (la alegere): RubIkigai (auto-descoperire antreprenorială) sau RubikEdu (educaţie antreprenorială)

3/MEET THE MENTOR: 4 ședințe de mentoring online, de 1 oră/săptămână, timp de 4 săptămâni, cu unul dintre directorii ADR Nord-Est, la alegere în funcție de domeniul tău de interes

 

Regulament concurs

196715911_4151308858263799_8015773667461902698_n
COMUNICATE DE PRESĂ NOUTĂȚI

Finanțare Regio pentru amenajarea centrelor comunitare integrate în Regiunea Nord-Est

Începând de astăzi, 11 iunie 2021, comunitățile locale din Regiunea Nord-Est pot depune proiecte pentru amenajarea de centre comunitare integrate, în cadrul Axei prioritare 8,  Obiectivul 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”.

Acesta este cel de-al doilea apel de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru acest domeniu și vizează  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investiții ce vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, de care vor beneficia în special persoanele aparținând grupurilor vulnerabile.

Vor fi dezvoltate serviciile de asistență medicală comunitară, în scopul identificării problemelor medico-sociale, îmbunătățirii indicatorilor stării de sănătate, a nivelului de trai al populației, prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, precum și prin creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate și a sporirii gradului de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din localități catalogate cu marginalizare peste medie și severă, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Indicelui Dezvoltării Umane Locale din România. În Regiunea Nord-Est, localitățile identificate și care pot beneficia de această oportunitate de finanțare, sunt: Buciumi, Pâncești, Parava, Parincea, Tătărăști din Bacău, Manoleasa, Mileanca, Răuseni, Stăuceni din Botoșani, Costuleni, Dumești, Mogoșești, Sirețel, Țigănași  din Iași, Cândești, Mărgineni, Stănița, Valea Ursului și Boghicea din Neamț, Burla, Pătrăuți, Valea Moldovei din Suceava, Murgeni, Dumești, Gherghești, Ivănești, Solești și Vinderei din Vaslui.

Alocarea financiara pentru Regiunea Nord-Est în cadrul acestui apel de proiecte este de 2.436.475,65 euro. Valoarea unui proiect poate fi cuprinsă între 10.000  și 100.000 euro, iar proiectele pot fi depuse  în intervalul 11 iunie 2021, ora 12.00 – 30 noiembrie 2021, ora 12.00.

Complementar celorlalte investiții în sănătate prin REGIO, finanțarea acestor Centre Comunitare Integrate ce vor furniza servicii medico-socio-educaționale reprezintă o soluție de accesibilizare a asistenței medicale comunitare, mai ales pentru persoanele vulnerabile din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de sănătate. Încurajăm toate primăriile eligibile să depună proiecte, spre binele comunității lor.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

Descarcă ghid specific

197133162_4148637721864246_8942155932386015091_n
NOUTĂȚI

Modernizarea Centrului Cultural Nemira

Cu gândul la spații de petrecere a timpului liber mai ofertante, în special pentru tineri, Primăria Orașului Dărmăneşti, Bacău a profitat de posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2014-2020 – Prioritatea 13.1 ce vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii.

Cel mai recent contract de finantare Regio semnat, pentru proiectul „MODERNIZAREA CENTRULUI CULTURAL NEMIRA”, în valoare totală de 10,6 milioane lei din care aproximativ 10,3 milioane lei finanțare nerambursabilă, se orientează către cultură și dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor.


(sursa foto: Unsplash)

Prin intermediul proiectului se urmărește crearea unui spațiu potrivit pentru cunoașterea și păstrarea valorilor de patrimoniu, istoriei culturale a zonei , precum și asigurarea unor condiții adecvate pentru desfășurarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment. Prin măsurile de intervenție propuse (anveloparea clădirii, instalații de încălzire, ventilații cu recuperare de căldură, sisteme eficiente de iluminat) și prin asigurarea dotărilor specifice, spațiul de peste 1000 mp se prefigurează a fi unul atractiv pentru toti locuitorii orașului Dărmănești si nu numai.

RIS3 logo_
NOUTĂȚI RIS3

Consorțiul Regional de Inovare a avizat Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est Ediția 3, revizia 1

În continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității Strategiei de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ADR Nord-Est a revizuit Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, ținând cont de recomandările rezultate din analiza ex-ante efectuată de către experții Centrului Comun de Cercetare (JRC) al DG Regio la solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului de Asistență Tehnică ”RIS3 în regiuni rămase în urmă”, Faza II, finanțat de DG Regio.

În data de 03.06.2021, Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est, Ediția 3, revizia 1, a primit avizul favorabil din partea Consorțiului Regional de Inovare.

// Strategia de Cercetare și Inovare pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Nord-Est [versiune mai 2021]
// Anexa 1 RIS3 Nord-Est – Componenta CRI Nord-Est și CCA Nord-Est
// Anexa 2 RIS3 Nord-Est – Repere metodologice RIS3 Nord-Est
// Anexa 3 RIS3 Nord-Est – Domenii de competență
// Anexa 4 RIS3 Nord-Est – Rezultate Connect Nord-Est
// Anexa 5 RIS3 Nord-Est – Sistem de indicatori de monitorizare și evaluare
// Anexa 6 RIS3 Nord-Est – Buget indicativ Plan acțiune Regional
// Anexa 7 RIS3 Nord-Est – Buna guvernanță a RIS3

architects-engineer
NOUTĂȚI

14 documentații admise pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a finalizat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității (CAE) pentru documentațiile de finanțare depuse în cadrul apelului finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel au fost depuse 24 de documentații de finanțare, cu o valoare totală de 28,57 mil. lei, valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor fiind de 14,96 mil lei și reprezentând 247% din alocarea regională de 6.055.000,00 lei.

Dintre acestea, 14 documentații au fost declarate admise după verificarea CAE. Valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor aprobate este de 8,65 mil. lei și reprezintă 142,8% din alocarea regională.

Documentațiile de finanțare declarate admise în urma procesului de evaluare CAE au vizat următoarele domenii de specializare inteligentă:

În ceea ce privește locul de implementare a proiectelor de investiție pentru cele 14 documentații de finanțare declarate admise, 9 sunt localizate în județul Iași, 3 în județul Neamț, 1 în  județul Suceava , 1 în  județul Bacău.

Pe măsură ce a fost finalizat procesul de verificare CAE pentru fiecare proiect în parte și ținând cont atât de încadrarea în alocarea financiară regională de 6.055.000,00 lei a apelului de proiecte cât și de respectarea principiului primul depus, primul evaluat, ADR Nord-Est a demarat etapa de contractare pentru un număr total de 10 proiecte.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are în vedere inițierea demersurilor necesare suplimentării alocării financiare regionale pentru a include în procesul de contractare, toate cele 14 proiecte declarate admise după verificarea CAE.

Situația finală privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la 07.06.2021

–––––––––––-

26.05.2021 – ERATĂ

Vă informăm că, datorită identificării unei erori materiale în procesul de înregistrare a aplicațiilor aferente acestui apel, procesul de evaluare și selecție continuă, în sensul evaluării a încă unui proiect.

Vom reveni în curând cu noutăți.

Ne cerem scuze pe această cale pentru eventualele inconveniențe create de această situație.

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la data de 25.05.2021
–––––––––––-
21.05.2021 – 13 documentații admise pentru pregătirea de proiecte de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a finalizat procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității (CAE) pentru documentațiile de finanțare depuse în cadrul apelului finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 – 2020), proiect: „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”.

În cadrul acestui apel au fost depuse 23 de documentații de finanțare, cu o valoare totală de 28 mil. lei, valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor fiind de 14,5 mil lei și reprezentând 238% din alocarea regională de 6.055.000,00 lei.

Dintre acestea, 13 documentații au fost declarate admise după verificarea CAE. Valoarea nerambursabilă solicitată pentru finanțarea documentațiilor aprobate este de 8,1 mil. lei și reprezintă 134% din alocarea regională.

Documentațiile de finanțare declarate admise în urma procesului de evaluare CAE au vizat următoarele domenii de specializare inteligentă:

În ceea ce privește locul de implementare a proiectelor de investiție pentru cele 13 documentații de finanțare declarate admise, 8 sunt localizate în județul Iași, 3 în județul Neamț, 1 în  județul Suceava , 1 în  județul Bacău.

Pe măsură ce a fost finalizat procesul de verificare CAE pentru fiecare proiect în parte și ținând cont atât de încadrarea în alocarea financiară regională de 6.055.000,00 lei a apelului de proiecte cât și de respectarea principiului primul depus, primul evaluat, ADR Nord-Est a demarat etapa de contractare pentru un număr total de 9 proiecte. Valoarea nerambursabilă solicitată a acestora este de 5.911.362,43 lei.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are în vedere inițierea demersurilor necesare suplimentării alocării financiare regionale pentru a include în procesul de contractare, toate cele 13 proiecte declarate admise după verificarea CAE.

Situația privind proiectele de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est la data de 25.05.2021