Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

.....................................................................

Ghidul Investitorului
pentru Regiunea Nord-Est

.....................................................................

Descopera Nord-Estul Romaniei

.....................................................................

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

Evenimente

GPP-STREAM – Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming

Programul de finantare: Interreg Europe, apelul 3
Obiectiv Specific – 4.2 Imbunatatirea politicilor privind economia cu utilizare eficienta a resurselor.
Buget total proiect: 1.413.145 Euro
Buget aferent ADR Nord-Est: 126.625 Euro
Durata: 24 luni (faza 1) + 24 luni (faza 2)
Lider de proiect: Autonomous Region Friuli Venezia Giulia IT

Proiectul de cooperare interregionala GPP-STREAM – ”Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming”, este finantat in cadrul celui de-al treilea apel al Programului de Cooperare Interregionala Interreg Europe.

Obiectivul proiectului: Scopul proiectului este imbunatatirea gestionarii, implementarii si monitorizarii instrumentelor de politica care sa integreze aspecte/elemente privind achizitiile publice ecologice (APE) garantand ca beneficiile generate de eficienta utilizarii resurselor sunt maximizate si ca acestea devin obiective institutionalizate prin APE.

Exista inca multe oportunitati de imbunatatire a adoptarii APE, mai ales in raport cu programele finantate de UE si cu alte instrumente de politica, prin utilizarea instrumentelor create, de catre beneficiari, in monitorizarea implementarii APE, la nivelul organismelor competente, si in evaluarea beneficiilor integrarii APE, la nivel de instrument de politica.

Instrumente pentru APE, criterii comune privind mediul, materiale de instruire si birouri de asistenta au fost dezvoltate in intreaga Europa insa, consortiul de implementare considera ca exista inca o experienta limitata in ceea ce priveste includerea criteriilor de mediu in instrumentele de finantare si in punerea in aplicare a strategiilor dezvoltate in acest domeniu.

Proiectul GPP-STREAM propune abordarea politicilor care vizeaza adoptarea achizitiilor publice ecologice (APE) (Green Public Procurement - GPP) la nivelul regiunilor, intrucat:

 • la nivel regional (in unele state membre) se elaboreaza si adopta Planurile privind APE,
 • pot integra APE in cadrul tuturor instrumentelor de politica pe care se administreaza aici (n.n. regional),
 • pot achizitiona bunuri si servicii eco-inovatoare si eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, jucand astfel, de asemenea, un rol semnificativ in promovarea economiilor mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor.

GPP-STREAM porneste de la ideea ca prin cooperare interregionala se poate contribui la integrarea politicilor privind APE prin administratiile implicate (Autoritati de Management – AM /Organisme Intermediare - OI) garantand diseminarea masurilor de eficienta a utilizarii resurselor si recunoasterea beneficiilor generate.

Instrumentul de politica vizat in cadrul proiectului

Proiectul vizeaza imbunatatirea POR in privinta dezvoltarii durabile si pentru tranzita catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon. La momentul aprobarii proiectului, Romania nu adoptase un plan national cu privire la achizitiile publice verzi desi circa 20% la suta din PIB este alocat spre achizitii publice (media europeana fiind de 16%). Atentia acordata APE trebuie privita nu doar prin prisma factorilor de mediu, ci si a beneficiilor sociale si economice pe care acestea le produc. Autoritatile contractante, care primesc finantare prin FEDR, pot dezvolta modele de buna practica ce pot fi preluate si de alte organisme publice si pot conduce la promovarea achizitiilor sustenabile.

Proiectul va lua in considerare o serie de abordari posibile:

 • achizitii directe de bunuri si servicii de catre autoritatea publica care gestioneaza instrumentul (AM) - cum sunt gestionate procedurile de achizitii publice si de catre cine si daca acestea includ bunuri si servicii pentru care exista criterii de mediu comune sau nu?
 • transferul de fonduri catre un organism regional / local autorizat pentru realizarea interventiei (OI) - dispozitiile privind APE trebuie sa fie incluse in actele / protocoalele care reglementeaza transferul de fonduri si trebuie sa se asigure ca organismul de implementare are cunostintele si abilitatile necesare pentru a include criterii de eficienta a resurselor in realizarea interventiei;
 • achizitionarea de bunuri si servicii de catre beneficiari selectati prin apeluri de proiecte (beneficiari de finantare) – adoptarea APE va fi stimulata prin revizuirea criteriilor de selectie si de atribuire, dar si a clauzelor de executie. Sistemele de verificare si control sunt esentiale pentru a se asigura ca angajamentul beneficiarilor de finantare are ca rezultat efectiv implementarea masurilor APE.

In toate cazurile, trebuie sa se defineasca si sa se puna in aplicare masuri specifice de monitorizare pentru a se tine seama de achizitiile verzi care se desfasoara in afara proceselor obisnuite de achizitii, dar si de faptul ca indicatiile si cerintele continute in regulamentele privind transferul de fonduri sau incluse in procedurile de selectie ale beneficiarilor de finantare sunt efectiv puse in aplicare.

De asemenea, vor fi impartasite metode comune pentru a permite si implica partile interesate in procesul de ecologizare a cererii la toate nivelurile si in toate etapele.

Obiective specifice:

 1. Identificarea, colectarea si schimbul de bune practici si instrumente de sprijin pentru adoptarea unor proceduri de achizitii publice ecologice orientate spre eficienta resurselor in cadrul organismelor responsabile de instrumentele de politica;
 2. Imbunatatirea integrarii obiectivelor si actiunilor APE in cadrul programelor de finantare si al planurilor sectoriale / de dezvoltare;
 3. Imbunatatirea capacitatii administratiilor nationale, regionale si locale de a-si alinia actiunile in vederea imbunatatirii implementarii APE;
 4. Imbunatatirea capacitatii de monitorizare a implementarii APE derulate prin implementarea unor instrumente de politica si planuri specifice;
 5. Stimularea cererii de bunuri si servicii ecologice in toate etapele implementarii instrumentelor de politica, inclusiv cele vizate, dar nu direct gestionate, de autoritatile care au elaborat instrumentele.

Activitatile derulate in cadrul proiectului vor fi marcate de organizarea a 5 evenimente transnationale de invatare, la care vor participa cel putin 300 de reprezentanti ai partilor interesate. Totodata vor fi organizate 13 seminarii pentru APE si vor fi elaborate 4 seturi de instrumente pentru aplicarea APE. Parteneriatul se asteapta ca 8 instrumente de politica din 5 tari UE sa integreze prevederi pentru APE, iar un numar de 40 de organisme de gestionare a instrumentelor de politica UE vor prelua instrumentele dezvoltate prin proiectul nostru.

Proiectul va fi implementat in 2 faze, cuprinzand o perioada de 4 ani, incepand cu data de 1 iunie 2018:

Faza 1 = 2 ani, reprezentata de actiuni privind realizarea analizei cadrului regional, schimbul de experienta si elaborarea unui plan de actiune regional privind transferul bunelor practici in regiunile partenere si a recomandarilor de politica

Faza 2 = 2 ani, reprezentata de activitatile pentru implementarea si monitorizarea masurilor incluse in planul de actiune

Parteneri:

 • Regiunea Autonoma Friuli Venezia Giulia (IT),
 • Regiunea LAZIO (IT),
 • Fondazione Ecosistemi (IT),
 • Ministerul Mediului (RO),
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (RO),
 • Municipalitatea of Gabrovo (BG),
 • Centrul pentru Sustenabilitate si Crestere Economica (BG),
 • Asociatia Municipalitatilor Ribera Alta Region (ES),
 • Auvergne-Rhône-Alpes Energie si Mediu (FR)

Informatii suplimentare: www.interregeurope.eu/gpp-stream

Persoana de contact din cadrul ADR Nord-Est:
Ramona Tanasa - Sef birou - Biroul Cooperare Externa
Telefon/ Fax: 0233 218071; 0233 218072; E-mail: ramona.tanasa@adrnordest.ro

---------------------------------

NEWSLETTER

Newsletter 1 / decembrie 2018
Newsletter 2 / martie 2019
Newsletter 3 / mai 2019
Newsletter 4 / august 2019

---------------------------------

NOUTATI

Achizitiile publice verzi, pe agenda Regiunii Nord-Est

24/05/2019

Din dorinta de a adopta achizitiile publice ecologice (Green Public Procurement - GPP) si de a le insera in instrumentele de politica regionala, ADR Nord-Est s-a alaturat initiativei GPP STREAM, un proiect destinat autoritatilor publice din 5 tari partenere care vor coopera avand obiectivul comun de a promova eco-inovarea, eficienta resurselor si cresterea verde prin implementarea achizitiilor publice verzi.

In Romania, proiectul vizeaza imbunatatirea Programului Operational Regional, in vederea dezvoltarii durabile si tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, in special prin achizitionarea pieselor de mobilier urban ecologic. La momentul aprobarii proiectului, Romania nu adoptase un plan national cu privire la achizitiile publice verzi, desi circa 20% la suta din PIB este alocat spre achizitii publice (media europeana fiind de 16%). Atentia acordata achizitiilor publice verzi trebuie privita nu doar prin prisma factorilor de mediu, ci si a beneficiilor sociale si economice pe care acestea le produc. Autoritatile contractante, care primesc finantare prin FEDR, pot dezvolta modele de buna practica ce pot fi preluate si de alte organisme publice si pot conduce la promovarea achizitiilor sustenabile.

In aprilie 2019, parteneri din Bulgaria, Spania, Franta, Italia si Romania, cele 5 tari participante in proiect, s-au intalnit in cadrul unui eveniment transnational de invatare si schimb de bune practici, care a avut loc la Alzira, in Spania.

Continuare >>>

Achizitiile publice verzi - solutie pentru protectia mediului

20/03/2019

Ministerul Mediului si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au emis Ordinul Nr. 1068/1652 din 4 octombrie 2018, privind aprobarea Ghidului de Achizitii Publice Verzi care cuprinde cerintele minime privind protectia mediului pentru anumite grupe de produse si sercivii ce se solicita la nivelul caietelor de sarcini. Acest ghid are ca scop principal furnizarea de informatii autoritatilor/entitatilor contractante “asupra cerintelor minime obligatorii privind protectia mediului ce trebuie avute in vedere la elaborarea, in conditiile legii, a documentatiei pentru atribuirea contractelor/acordurilor-cadru de Achizitii Publice Verzi aferente anumitor categorii de produse si/sau servicii […].” 

Ordinul mai sus mentionat este un sprijin important pentru proiectul GPP-STREAM (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Effiency Mainstreaming) in careAgentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Ministerul Mediului sunt parteneri incepand cu 1 iunie 2018.

Continuare >>>